Barn- och utbildningsnämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämndens vision

I Östhammars kommuns kreativa miljö har alla barn och unga lust att lära och rätt att lyckas med bibehållen nyfikenhet.

Barn- och utbildningsnämndens mål

Barn/eleven i centrum. God utbildning.

För att styra verksamheten finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer:

Riksdagen Skollagen
Regeringen Förordningar, där bl a läroplaner, programmål för gymnasieskola
och kursplaner för grundskolan ingår
Skolverket  Föreskrifter med bl a kursplaner för gymnasieskolan, betygskri-
terier för alla skolformer samt allmänna råd

Styrdokument

  •  
Skollagen
  •  
Skolförordningen
  •  
Gymnasieförordningen
  •  
Läroplan för förskola Lpfö 98
  •  
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)
  •  
Läroplan för grundsärskolan
  •  
Betygsskalan A-E
  •  
Legitimation för lärare och förskollärare