Bostadsanpassning

I dag finns det möjlighet för dig som är äldre eller för dig som har ett funktionshinder att fortsätta bo kvar hemma. Du har rätt att söka bidrag för att få din bostad anpassad.

Kommunen ger bidrag till åtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Du söker det hos kommunens handläggare.

Bostadsanpassningsbidraget (BAB) är till för att göra det möjligt för
personer med funktionsnedsättningar att leva ett självständigt
liv i den egna bostaden.
Bidraget kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att klara av att ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och sköta sin hygien.

Exempel på anpassningar är:

  • Borttagning av trösklar
  • Borttagning av badkar
  • Montering av ramper och ledstänger
  • Installation av trapphiss eller automatiska dörröppnare
  • Förbättring av belysning

Vem kan få bidraget?

Bidrag lämnas till personer med bestående funktionsnedsättning.
Det kan exempelvis röra sig om nedsatt förmåga att förflytta sig,
nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller psykisk funktionsnedsättning.
Anpassning görs av den permanenta bostaden.
Bidraget är inte inkomstbeprövat.

Hur ansöker man?

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska ett intyg bifogas
från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att
åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

  

Publicerad: 2014-09-29

Kontakt

Bostadsanpassning
Lena Rudolfsson, handläggare 
Mån-Tors 8.00-16.00
Fredag    8.00-15.00
Tel 0173-861 82

E-post  

 

Ansökan

 

Ansök om bidrag för bostadsanpassning här