Detaljplanering

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrande vid bygglovshandläggningen. Detaljplanen gäller tills dess den ersätts, ändras eller upphävs.

En detaljplan upprättas för att reglera ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka bebyggelse som kan få stor inverkan på omgivningen. Det kan också behövas detaljplan för befintlig bebyggelse som ska ändras eller bevaras och behöver regleras i ett sammanhang.

Planen består av flera olika handlingar. Plankartan är juridiskt bindande med planbestämmelser. Till plankartan hör en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland finns även en illustrationskarta, ett gestaltningsprogram eller en VA-utredning.

De flesta detaljplaner finns i tätorterna och för fritidshusområden i kustbandet, samt för större industrier, till exempel Forsmark.

Publicerad: 2015-01-27

Kontakt

Ring Östhammar direkt
0173-860 00

E-post:

byggochmiljo@osthammar.se
Eller använd vårt kontaktformulär.