Bilda förening

Vill du bilda en ideell förening? Allt som behövs är ett antal människor med ett gemensamt intresse.

Du börjar med att söka startbidrag, som ska godkännas av fritidsnämnden. Bidraget utbetalas till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. Bidragsberättigad medlem ska vara mellan 7-20 år. Ansökan ska inlämnas inom 6 månader från den dag föreningen bildades och kan ej utbetalas retroaktivt.

Organisationen ska kunna visa upp intyg om tillhörighet till riksorganisation. För annan förening gäller att dess verksamhet ska godkännas av fritidsnämnden. Bidrag utbetalas ej till nybildad sektion i förening inom kommunen.

Till bidragsansökan ska bifogas protokoll eller utdrag från beslut om organisationens bildande samt antagna stadgar. Kan sökas under hela året. Blankett hittar du i högermarginalen.
___________________________________________________________

Vem gör vad?

Styrelsen är föreningens valda ledning som har till uppgift att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar.

Ordföranden leder föreningens möten. Ordföranden för även föreningens talan och bevakar att beslut blir verkställda mm.

Sekreteraren för protokoll vid föreningens möten, svarar för föreningens korrespondens, svarar för föreningens trycksaker och administration, gör förslag till verksamhetsberättelse mm.

Kassören svarar för föreningens bokföring, upprättar årlig balans- och resultaträkning, utarbetar underlag för budget och dess uppföljning mm.

Revison kontrollerar räkenskaper och bokföring, att föreningen följer regler och lagar, samt att styrelsen följer föreningens stadgar och beslut fattade under medlemsmöte.

Skatt

Alla föreningar måste lämna uppgifter om inkomster och utgifter till skattemyndigheten. Skicka in stadgar och uppgifter om styrelse till myndigheten. Föreningen kan begära att få ett organisationsnummer av skattemyndigheten. För att söka bidrag från Östhammars kommun krävs organisationsnummer.

Juridik

Ideella föreningar omfattas av gällande lagstiftning. De som tecknar föreningen, företräder den utåt, är också ansvariga för föreningens åtaganden om man t ex hyr en lokal eller anordnar ett idrottsevenemang. Detta är vanligtvis ordföranden eller kassören. Skulle föreningen hamna i ekonomiska svårigheter kan firmatecknarna bli personligt betalningsansvariga. Om det rör ett styrelsebeslut kan samtliga ledamöter som deltagit i beslutet bli personligen ansvariga för det.

De juridiska kraven gör gällande att det ska finnas stadgar, styrelse, revisorer, att årsmöte anordnas där styrelsens verksamhet granskas, samt att beslut som fattas under styrelse- och årsmöte protokollförs

Publicerad: 2014-02-24