Ny plan- och bygglag

Enklare lag

En ny plan- och bygglag (PBL) börjar gälla den 2 maj i år. Den nya lagen ersätter den gamla lagen som funnits sedan 1980-talet. Syftet är att det ska bli enklare för enskilda personer. Ökade krav ställs samtidigt på samordning vid prövningar från kommunernas sida. Lagen innehåller bestämmelser både om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Lagen ska ta ett helhetsgrepp

- Avsikten är att se till helheten på ett annat sätt än förut och väga in aspekter som goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar miljö, både för oss som lever idag och för kommande generationer, säger Christian Blomberg, planchef i Östhammars kommun.

Några nyheter i den nya lagen:

• Du får ett beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor efter att du har lämnat in en fullständig ansökan till din byggnadsnämnd. Din ansökan är komplett när kommunen har fått alla handlingar för att kunna pröva ditt ärende.
• Bygglovet skall till skillnad från idag vinna laga kraft så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden I samband med bygglov ska även frågor som miljöpåverkan och handikappsanpassning bedömas av Samhällsbyggnadsnämnden
• Du får inte påbörja en byggnation innan du har fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden
• Du får inte ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från Samhällsbyggnadsnämnden
• Kommunen ska i ett besked innan bygglovet söks kunna redogöra för vilka villkor som kan gälla i ett bygglov
• Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra minst ett platsbesök vid större byggnationer
För att läsa mer om nya plan- och bygglagen kan du besöka:

Boverkets presentation av den nya plan- och bygglagen

En ny webbplats, NPB - nya plan- och bygglagen, som förklarar den nya lagen

Regeringens pressmeddelande om den nya plan- och bygglagen 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar nu med att utveckla nya handläggningsrutiner och tar fram informationsmaterial om den nya lagen.

För information om vad som kräver lov eller anmälan samt vid frågor om den nya lagen, kontakta:

Byggnadsinspektör Mattias Nyström 0173-86252

Byggnadsinspektör Peter Öhberg 0173-86397

Planchef Christian Blomberg 0173-86246

Publicerad: 2011-09-01