Äldreomsorg

Äldre i Östhammars kommun ska kunna leva ett gott liv. Det innebär bl a att vid behov få en bra omsorg, vård och service. Verksamheten skall kännetecknas av trygghet, delaktighet och ett värdigt och positivt bemötande. Arbetet bedrivs med ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt, där utgångspunkten är den egna förmågan. Äldreomsorgens insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och delaktighet. Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta personers dagliga liv om man på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara sig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån indviduella behov ge hjälp till självhjälp.

Kommunens ansvar för äldreomsorgen regleras främst i socialtjänstlagen (SoL) men även lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen ger rätt till hjälp i hemmet, särskilt boende och annat bistånd om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska man erbjudas en god och säker vård. Kommunen ska också erbjuda en god rehabilitering samt tillgodose behovet av hjälpmedel. Landstinget ansvarar för läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Mer information om vad kommunen kan erbjuda för olika insatser och vilka verksamheter som finns, hittar du till vänster.

Vård och Omsorg


Vård och Omsorgschef

Mojgan Alimadad
0173-862 30

Områdeschef Biståndshandläggning-Förebyggande verksamhet
Helena Molarin
0173-862 10

Områdeschef Gimo, Öregrund, LSS
Jessica Helmefors
0173-862 11


Områdeschef Alunda, Österbybruk, Östhammar, Närvårdsenhet
Lena Nilsson Sääf
0173-864 81


Kontaktuppgifter handläggare

Kontaktuppgifter till utförare av hemtjänst

Öppettider

för Socialförvaltningen på Kyrkogatan 14

 

måndag - torsdag 7:45-16:30
fredag 7:45-15:00

klämdag 9:00-11:00
dag före röd dag 7:45-15:00

 

lunchstängt 12:00-12:30