Stöd till personer med demenssjukdom

Demensvårdsutvecklare
Arbetar med tidiga förebyggande insatser kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Verksamheten ger möjlighet till social samvaro och individuellt anpassade aktiviteter utifrån deltagarnas intressen och behov. Aktiviteterna syftar till att bibehålla kvarvarande funktioner och förmågor och består av både ute och inomhusaktiviteter. För att delta i denna verksamhet krävs biståndsbedömning.

Anhörigstöd
Du som hjälper en anhörig eller vän kan själv behöva stöd. Med anhörig menar vi dig som är make/maka, sammanboende, barn, barnbarn, släkting eller vän. I Östhammars kommun finns olika former av stöd för anhöriga.

Hjälp i hemmet
Hjälp i hemmet kan bland annat innebära bostadsanpassning, olika former av hjälpmedel eller hemtjänst. Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser.

Hjälpmedel
För att klara av vardagliga sysslor så självständigt som möjligt, kan man ibland behöva hjälpmedel.

Särskilt boende
Kommunen har särskilda boendeenheter för personer med demenssjukdomar. Ett särskilt boende är en boende- och vårdform där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt.

Publicerad: 2014-12-09