Närvårdsenheten

Närvårdsenheten med 18 vårdplatser, drivs av Östhammars kommun i samverkan med Landstinget i Uppsala Län.
Närvårdsenheten ska användas för invånare i Östhammars kommun som är i behov av:

  • utredning, diagnostik eller av att inleda/ompröva medicinsk behandling inom allmänmedicin
  • medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och som inte behöver specialistsjukvårdens resurser
  • vård i livets slutskede/palliativ vård och sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården (SAH)
  • rehabilitering utifrån det ansvar primärvården och kommunen har i överenskommelsen mellan Östhammars kommun och landstinget.
  • utredning av vård- och omsorgsbehov
  • uppföljning efter utskrivning från slutenvården.

Bemanning

Enheten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till primärvården och övrig personal har sin anställning vid Östhammars kommun.

Publicerad: 2013-01-04