Gå till innehållet

Om de ändrade rutinerna vid Österbybruks återvinningscentral

Med anledning av de många frågor som kom in efter kommunens information om ändrade öppettider och begränsat mottagande av farligt avfall vid återvinningscentralen (ÅVC) i Österbybruk svarar avfallschef Myran Olsson här på de frågor som vi tagit del av.

Hur många återvinningscentraler finns det i kommunen?

Svar: Det finns fem återvinningscentraler i kommunen, i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud, som bland annat tar emot grovavfall, ris, kompost, förpackningar, el-avfall och farligt avfall. Andra kommuner, i vår storlek, har generellt bara en eller två återvinningscentraler men vi har fem utan att kommuninvånarna betalar mer i grundavgift.

Hur bra är servicen vid kommunens återvinningscentraler?

Svar: Vi har hög servicenivå och tillgänglighet vid alla våra återvinningscentraler och det ska vi fortsätta att ha, men alla centraler ska bemannas och underhållas året runt vilket kräver resurser. Det behöver vi ta hänsyn till.

Varför begränsar ni möjligheten att slänga farligt avfall vid återvinningscentralen i Österbybruk?

Svar: I flera års tid har arbetsmiljön på återvinningscentralen i Österbybruk varit eftersatt. För att åtgärda det mest akuta har vi valt att stänga mottagningen av farligt avfall för att kunna säkerställa en bra arbetsmiljö.

Vad är planen för hur och när arbetsmiljön ska vara åtgärdad?

Svar: Vi har inte något datum för när åtgärder för att kunna ta emot farligt avfall ska vara genomförda, men vi räknar med att kunna utöka öppettiderna och hålla öppet en lördag i månaden igen från och med maj.

Av vilken anledning är återvinningscentralen i Österbybruk den enda i kommunen som inte har öppet på lördagar?

Svar: Beslutet om att inte hålla öppet på lördagar grundar sig i ett lågt besöksantal och ett litet inflöde av material, vilket gör att vi inte kan avvara personal. Till sommaren räknar vi däremot med att kunna öppna en lördag i månaden igen. Hänsyn behöver tas till hur mycket anläggningen nyttjas, personalens arbetsmiljö, tillgång till personal samt anläggningens underhålls- och driftskostnader.

När planerar ni att bygga om anläggningen i Österbybruk?

Svar: Vi har ingen tidplan i dagsläget men hoppas kunna komma igång inom kort.

Är det inte samma typ av system för mottagning av farligt avfall på övriga återvinningscentraler i kommunen?

Svar: Jo, det stämmer. Exempelvis har Östhammars återvinningscentral samma utmaningar. Där har vi dock ett betydligt större inflöde av material och ett högre besöksantal. Det gör att vi kan bemanna den anläggningen med fler personer som kan kontrollera och hjälpa till vid inlämning av farligt avfall. På sikt kommer även denna central att behöva åtgärdas.

Jag har sett andra återvinningscentraler som ser liknade ut, vad är det som ska byggas om?

Svar: Vi behöver säkerställa att mottagningen av farligt avfall kan ske på ett säkert sätt, både för dig som besökare och för dem som jobbar på återvinningscentralen. Det handlar exempelvis om att material inte ska kunna blandas och att nederbörd inte ska kunna komma åt materialet.

Kan man lämna vanligt avfall utan kontakt med personal?

Svar: Ja, när centralen är öppen räcker det om man följer anvisningarna på plats utan att behöva kontakta personalen.

Att bygga om återvinningscentralen för att uppfylla en god arbetsmiljö borde väl ha varit en aktuell fråga i många år?

Svar: Det stämmer och det är hög tid att den åtgärdas. Behov, som i dag är tydliga, kommer att behöva mötas och ett sådant är att säkerställa mottagning för att kunna lämna och ta emot farligt avfall, inte minst mot bakgrund av de arbetsmiljökrav som finns på verksamheten.

Men varför gjorde man inte rätt från början?

Svar: Det var andra regler och en annan typ av materialinflöde när återvinningscentralen byggdes. Nu är både miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ändrad, för att säkerställa miljön och en god arbetsmiljö. Då krävs åtgärder för att anpassa verksamheten efter dessa.

Vad är bakgrunden till beslutet, vid vilket möte togs beslutet, vilka deltog i beslutet och hur fördes diskussionerna?

Svar: Beslutet har försiggått av skyddsronder men även av anmälningar från personal och påstötning från den fackliga organisationen Kommunal. Beslutet är fattat av avfallschef i dialog med driftchef. Utifrån skyddsrond var en av åtgärdspunkten att se över nya lokaler för arbetstagarna att vistas i, vilket är åtgärdat. De övriga åtgärdspunkterna, bättre fallskydd och säkrare hanteringen av farligt avfall kommer att påbörjas inom kort.

Övrigt avfall måste ju bli nästan likvärdigt med vad som går att lämna vid exempelvis återvinningstationen vid fritidsgården Unkan. Finns det någon plan för att eventuellt utöka tömningen där?

Svar: Tömning vid förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, anpassas efter mängd. Om mängden förpackningar ökar kommer även tömningstillfällena att utökas.

Var ligger miljövinsten i att man skall åka runt till olika återvinningsstationer i kommunen för att kunna lämna farligt avfall?

Svar: Vi förstår att man upplever en sämre service vid en sådan här förändring. Vi gör den för att värna om personalens arbetsmiljö och även för besökarnas skull. Vi hoppas man kan samla på sig sitt farliga avfall och lämna det när man har ett annat ärende till övriga orter med ÅVC. Det finns alltid minst två återvinningscentraler i kommunen som har lördagsöppet. Det går även att lämna exempelvis elektronikavfall till din återförsäljare.

Varför är informationen i inlägget på Facebook annorlunda jämfört med informationen på hemsidan, exempelvis gällande bilbatterier?

Svar: Informationen på hemsidan är den korrekta. Bilbatterier kommer även fortsättningsvis att kunna tas emot på återvinningscentralen i Österbybruk.

Varför så sen information om ändrade öppettider, bara några dagar innan det börjar gälla?

Svar: På grund av resursbrist hann vi tyvärr inte få ut informationen innan jul.

Kontakter

Publicerad
12 januari 2023
Senast uppdaterad
12 januari 2023
Ansvarig organisation
Sektor samhälle