Gå till innehållet

Altaner

Det kan krävas bygglov för altaner beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver normalt inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som tillbyggnad eller nybyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Exempelvis när altanen byggs på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

En bedömning om bygglov krävs eller inte måste göras i varje enskilt fall

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad. En bedömning huruvida bygglov krävs eller inte måste göras i varje enskilt fall.

Skärmtak, inglasade uteplatser, murar och plank kräver oftast bygglov.

Kontakta Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

Kontakter