Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

1. Våra miljömål

Det är viktigt för oss att minska vår miljöpåverkan. Det vill vi göra genom att tydliggöra fokusområden och genomföra insatser inom kommunens verksamheter men också genom att stödja och inspirera invånare, företag och föreningar att driva ett aktivt miljöarbete.

Många berörs

År 2012 undersökte vi hur en önskad framtidsbild av kommunen såg ut. Hållbar utveckling, miljömedvetenhet och bevarande av naturen hamnade på tio i topp-listan hos både invånare, förtroendevalda och tjänstemän. Det visar på att det finns vilja och intresse för att arbeta aktivt med miljöfrågor.

Fyra fokusområden

Vi har prioriterat fyra fokusområden för miljöarbetet under de kommande tre åren:

  • Vatten
  • Energi & klimat
  • Natur
  • Giftfri miljö

Hållbar utveckling

Vi tror på en utveckling och tillväxt som är hållbar, där vi kan bli fler, utveckla landsbygd och tätorter och samtidigt göra det miljösmart. Hur det går med miljöarbetet påverkas av kommunens organisation och arbetssätt, men lika mycket av hur vi alla som bor och verkar i Östhammars kommun agerar i vardagen.

De fyra fokusområdena täcker in 7 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, beslutade av riksdagen. Östhammars kommun arbetar med alla miljömål på olika sätt, men har valt att fokusera på några under  de närmaste åren. Mer om de nationella miljökvalitetsmålen kan du läsa på www.miljomal.se

2. Friskare vatten

Mål

Kustvatten, sjöar och vattendrag i Östhammars kommun ska vara ekologiskt hållbara och kunna användas av människan. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.

Kust och hav i vår kommun

I Östhammars kommun har vi 400 mil kust med en mängd öar och skär. Grunda vikar är karaktäristiska för vår kustmiljö. Med sitt varma vatten fungerar de som barnkammare åt gädda, abborre, gös och många andra fiskarter och vi har ett rikt fågelliv, däribland havsörn.

Våra kustvatten är liksom hela Östersjön påverkade av övergödning. Under många år har näringsämnen läckt till våra vatten från våra avlopp, dagvatten, jord- och skogsbruk och genom nedfall från luften.

Vår kustmiljö är också påverkad av miljögifter från befintliga och nedlagda industrier, giftig båtbottenfärg och olja från fartyg och fritidsbåtar. Det finns flera sätt att minska övergödning och spridning av kemikalier. En del åtgärder påverkas av nationell eller internationell lagstiftning och storskaliga lösningar. Annat kan vi påverka själva.

Sjöar och vattendrag

Grunda sjöar, lugnt flytande vattendrag och våtmarker i skog och öppen mark är typiska sötvattenmiljöer i vår kommun. Vi har ett trettiotal sjöar och dammar och tre större vattendrag: Forsmarksån, Fyrisån och Olandsån.

För att förbättra våra sjöar och vattendrag kan vi bygga fisktrappor och omlöp, restaurera våtmarker och minska våra utsläpp av näring.

Dricksvatten

Vårt dricksvatten kommer till allra största del från grundvatten. De större grundvattenområdena i kommunen är kopplade till isälvsavlagringar - grusåsar. Vi har möjlighet att ta ut vatten i relativt stor omfattning i åsarna, men våra grundvattentillgångar är ändå begränsade. Eftersom vi vill bli fler i kommunen är det en viktig utvecklings- och tillväxtfaktor att hushålla med vårt dricksvatten och skydda det mot risker så vi kan erbjuda dricksvatten av god kvalitet.

3. Energi och klimat

Mål

I Östhammars kommun ska vi ha en effektiv energianvändning, minska vår klimatbelastning och planera klimatsmart.

Energi och klimat i vår kommun

Vi använder energi i många olika former i vårt samhälle. Uppvärmning, belysning, drift av verksamheter och transporter är de största. Energi kan aldrig försvinna utan bara omvandlas, men däremot kan energikällorna ta slut och när vi använder dem kan de påverka miljön på olika sätt. Ett hållbart energisystem innebär att energin måste komma från miljömässigt hållbara, förnybara energikällor. Då minskar vi också vår påverkan på klimatet.

De flesta bostäder och lokaler inom kommunen värms av enskilda värmeanläggningar. Biobränslen, bergvärme, el och ett mindre inslag av olja. I kommunala fastigheter har vi de senaste åren gjort stora energieffektiviseringar och sparat stora kostnader för drift av våra lokaler samtidigt som vi bidrar till ett miljövänligare energisystem.

Kollektivtrafik

I Östhammars kommun kör vi närmare 800 mil med bil per år och person, i resten av Sverige kör i genomsnitt 650 mil per år. Det visar delvis att vi är en kommun med långa pendlingsvägar men också att våra persontransporter är viktiga att jobba med ur energi och klimatsynpunkt. Om vi ökar kollektivtrafikresandet och minskar personbilsåkandet så minskar våra utsläpp av växthusgaser. Vi har i många delar av kommunen en tillgänglig och omfattande kollektivtrafik, men i andra delar av kommunen är det fortfarande svårt att åka kollektivt. Fler pendlarparkeringar vid busshållplatser, utökad turtäthet och bra resecentrum är viktigt för effektivare resor.

Havsnivåhöjning och kraftigare skyfall

Vi påverkas liksom hela jorden av ett förändrat klimat, men man har kunnat visa att olika delar av världen påverkas på olika sätt. I Östhammars kommun bedöms de största förändringarna från ett framtida förändrat klimat vara havsnivåhöjning och kraftigare skyfall, som kan leda till lokala problem med översvämningar. Därför behöver vi planera klokt och bygga ett samhälle som klarar effekter från framtida klimatförändringar.

 

4. Natur för människor, växter och djur

Mål

I Östhammars kommun ska vi bevara och förstärka den biologiska mångfalden och öka möjligheten för boende och besökare att uppleva våra naturmiljöer.

Naturmiljöer i vår kommun

I Östhammars kommun möts naturgeografiskt syd och nord, öst och väst. Det gör att vi har stor variation av naturmiljöer och en mängd olika växter och djur. Delar av vår kommun har vildmarkspräglad natur men majoriteten av våra marker har använts av människan och har då både natur- och kulturvärden.

Skogar rika på orkidéer och kalk

Nästan halva kommunens yta består av vatten. En stor del täcks också av skog. Vi har stora områden kalkbarrskog, vilket är skogar som växer på kalkrik mark, med äldre träd, solbelysta gläntor och en mängd orkidéer som skogsnycklar och guckusko.

Skogarna i Östhammars kommun har länge brukats småskaligt, med plockhuggning och skogsbete. Idag har många av skogarna ändrat karaktär på grund av ett mer storskaligt brukande. Vi behöver hitta balansen mellan att bruka och sköta våra skogar så vi kan ha ett aktivt skogsbruk som en del av vårt näringsliv men också gynnar natur- och rekreationsvärden för oss som bor här.

Blommande hagar och ängar

En viktig naturmiljö är våra hagmarker, slåtterängar och jordbrukslandskap. På en kvadratmeter kan det finnas 50 olika blommande växter som kattfot, blåklocka, fältgentiana, hällebräcka, krissla och finnögontröst.

Ett aktivt jordbruk är viktigt för att behålla många naturvärden. Här har vi en utmaning att få tillräckligt många att ha möjlighet och vilja bruka markerna och hålla djur som betar dem. Det finns alltså en koppling mellan företagande på landsbygden, markägande och värdefulla naturmiljöer.

Våtmarker

Våtmarker är en annan viktig naturmiljö. Den har en viktig funktion som bland annat livsmiljö för växter och djur som gölgroda och orkidéer. Våtmarken hjälper oss också att få friskare vatten och att förhindra översvämningar vid klimatförändringar.

5. Giftfri miljö

Mål

I Östhammars kommun ska ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället, inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Kemikalier och miljögifter i vår kommun

Mycket av arbetet med att minska kemikalieanvändningen påverkas av nationella och beslut och lagstiftningar. Men vi har också i vår kommun möjlighet att påverka vår närmiljö. Bland annat genom att sanera förorenade områden. Vi kan minska vår egen kemikalieanvändning och byta ut kemikalier mot mindre farliga.

Luft och vatten

Miljögifter och kemikalier finns idag överallt på jordklotet och det visar tydligt att både luften och vattnet på jorden är viktiga länkar mellan geografiskt skilda system. Det som släpps ut på ett ställe kan landa någon annanstans. På vissa platser, exempelvis där industrier och bensinstationer har legat, finns föroreningar i marken, i sjöbotten eller i grundvattnet.

Kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och oss människor. För vissa ämnen är halterna i miljön för höga och orsakar redan problem för människor och miljö.

Forskningen tar hela tiden fram mer kunskap om ämnens farliga egenskaper. Miljöbalkens produktvalsprincip är en bra grund för alla. Den innebär att alla som använder kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön måste byta ut dem om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

6. Uppföljning

Hållbarhetsbokslut

Varje år följer vi upp och utvärderar arbetet mot de beslutade fokusområdena och miljömålen i ett hållbarhetsbokslut.

Miljökvalitet och vårt arbete

I första hand ska hållbarhetsbokslutet bygga på kunskap om och utvärdering av vårt arbete. Till grund för uppföljningen ligger främst beslutade styrtal. Andra uppföljningsmått och kunskap om åtgärder som gjorts under året i riktning mot miljömålen ska också vägas in.

Hållbarhet i flera delar

Vi har också antagit en Policy för hållbar utveckling. Den kommer att kompletteras med flera delar inom social hållbarhet. Redan idag följer vi arbetet inom social hållbarhet, så dessa delar vägs också in i kommunens hållbarhetsbokslut.

Lokalt arbetet och omvärldsanalys

Syftet är också att lyfta in åtgärder, projekt och annat som företag, föreningar och invånare gjort under året i linje med miljömålen, i hållbarhetsbokslutet. Även regionala och nationella indikatorer, mätserier och trender vägas in i analysen. Tillsammans kan dessa delar ge en bredare bild av miljökvaliteten i kommunen.

 

Hållbarhetsbokslutet presenteras i samband med kommunens årsredovisning.

 

Kontakta oss