Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

3. Energi och klimat

Mål

I Östhammars kommun ska vi ha en effektiv energianvändning, minska vår klimatbelastning och planera klimatsmart.

Energi och klimat i vår kommun

Vi använder energi i många olika former i vårt samhälle. Uppvärmning, belysning, drift av verksamheter och transporter är de största. Energi kan aldrig försvinna utan bara omvandlas, men däremot kan energikällorna ta slut och när vi använder dem kan de påverka miljön på olika sätt. Ett hållbart energisystem innebär att energin måste komma från miljömässigt hållbara, förnybara energikällor. Då minskar vi också vår påverkan på klimatet.

De flesta bostäder och lokaler inom kommunen värms av enskilda värmeanläggningar. Biobränslen, bergvärme, el och ett mindre inslag av olja. I kommunala fastigheter har vi de senaste åren gjort stora energieffektiviseringar och sparat stora kostnader för drift av våra lokaler samtidigt som vi bidrar till ett miljövänligare energisystem.

Kollektivtrafik

I Östhammars kommun kör vi närmare 800 mil med bil per år och person, i resten av Sverige kör i genomsnitt 650 mil per år. Det visar delvis att vi är en kommun med långa pendlingsvägar men också att våra persontransporter är viktiga att jobba med ur energi och klimatsynpunkt. Om vi ökar kollektivtrafikresandet och minskar personbilsåkandet så minskar våra utsläpp av växthusgaser. Vi har i många delar av kommunen en tillgänglig och omfattande kollektivtrafik, men i andra delar av kommunen är det fortfarande svårt att åka kollektivt. Fler pendlarparkeringar vid busshållplatser, utökad turtäthet och bra resecentrum är viktigt för effektivare resor.

Havsnivåhöjning och kraftigare skyfall

Vi påverkas liksom hela jorden av ett förändrat klimat, men man har kunnat visa att olika delar av världen påverkas på olika sätt. I Östhammars kommun bedöms de största förändringarna från ett framtida förändrat klimat vara havsnivåhöjning och kraftigare skyfall, som kan leda till lokala problem med översvämningar. Därför behöver vi planera klokt och bygga ett samhälle som klarar effekter från framtida klimatförändringar.

 

Kontakta oss