Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

4. Natur för människor, växter och djur

Mål

I Östhammars kommun ska vi bevara och förstärka den biologiska mångfalden och öka möjligheten för boende och besökare att uppleva våra naturmiljöer.

Naturmiljöer i vår kommun

I Östhammars kommun möts naturgeografiskt syd och nord, öst och väst. Det gör att vi har stor variation av naturmiljöer och en mängd olika växter och djur. Delar av vår kommun har vildmarkspräglad natur men majoriteten av våra marker har använts av människan och har då både natur- och kulturvärden.

Skogar rika på orkidéer och kalk

Nästan halva kommunens yta består av vatten. En stor del täcks också av skog. Vi har stora områden kalkbarrskog, vilket är skogar som växer på kalkrik mark, med äldre träd, solbelysta gläntor och en mängd orkidéer som skogsnycklar och guckusko.

Skogarna i Östhammars kommun har länge brukats småskaligt, med plockhuggning och skogsbete. Idag har många av skogarna ändrat karaktär på grund av ett mer storskaligt brukande. Vi behöver hitta balansen mellan att bruka och sköta våra skogar så vi kan ha ett aktivt skogsbruk som en del av vårt näringsliv men också gynnar natur- och rekreationsvärden för oss som bor här.

Blommande hagar och ängar

En viktig naturmiljö är våra hagmarker, slåtterängar och jordbrukslandskap. På en kvadratmeter kan det finnas 50 olika blommande växter som kattfot, blåklocka, fältgentiana, hällebräcka, krissla och finnögontröst.

Ett aktivt jordbruk är viktigt för att behålla många naturvärden. Här har vi en utmaning att få tillräckligt många att ha möjlighet och vilja bruka markerna och hålla djur som betar dem. Det finns alltså en koppling mellan företagande på landsbygden, markägande och värdefulla naturmiljöer.

Våtmarker

Våtmarker är en annan viktig naturmiljö. Den har en viktig funktion som bland annat livsmiljö för växter och djur som gölgroda och orkidéer. Våtmarken hjälper oss också att få friskare vatten och att förhindra översvämningar vid klimatförändringar.

Kontakta oss