Gå till innehållet

Fördjupningar

Vad är ett fördjupningsarbete?

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerad - då kan man fördjupa den. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att den ändras för det område fördjupningen omfattar. 

Processen med att ta fram en fördjupning ger möjligheter att diskutera och göra avvägningar mellan olika intressen. För att sedan landa i en gemensam strategi för hur orten eller platsen ska utvecklas genom klimatsmarta och hållbara lösningar. 

Den fördjupade översiktsplanen är inte produktionsförberedande i den meningen att vi efter ett antagande sätter spaden i jorden, utan den ska skapa en hållbar beredskap för framtiden, underlätta beslut kopplat till detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning.

Vad vill vi uppnå?

Planen ska ange förutsättningar och ge vägledning för beslut gällande mark- och vattenanvändning. Den ska underlätta detaljplanering, bygglovhantering och andra tillståndsprövningar.

 

1. FÖP Alunda

Arbetet med fördjupningen pågår och just nu befinner vi oss i den första fasen (förarbeten).

Kontakta oss