Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

7. Översiktsplan ute på granskning

delaktighetstrappan

Illustration för delaktighetstrappan. Illustration: Boverket.  
Här kan du läsa mer om de olika stegen i dialogprocessen (länk till Boverket.se)

Granskning

För att planera användningen av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt. 

Översiktsplan 2023 är en revidering av översiktsplanen antagen 2016. Strukturen från nuvarande översiktsplan har bibehållits, däremot har informationen rörande alla tätorter fördjupats och aktuella strategier och information i andra avsnitt uppdaterats i och med att nya styrdokument har tagits fram vid sidan om översiktsplanen. Under delar av 2020 och framförallt 2021-2022 har sektor samhälle tagit fram nytt kartmaterial och arbetat fram strategier i översiktsplanen.

Granskningsfas

Under våren 2022 var översiktsplanen ute på samråd där det fanns tillfälle för allmänheten, myndigheter, politiska organisationer med flera att lämna synpunkter på samrådsförslaget. Under samrådstiden fanns det möjlighet till att delta på fysiska samrådsmöten i kommunens samtliga tätorter. Under samrådstiden inkom flertalet synpunkter och yttrande på samrådsförslaget där vi nu tar nästa steg i processen.

Dags för granskning

Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, nämligen granskningsfasen. Enligt Plan- och bygglagen ska förslaget finnas tillgängligt för granskning under två månader. Under granskningstiden finns planförslaget med tillhörande bilagor samt samrådsredogörelsen tillgänglig. I samrådsredogörelsen kan du ta del av de yttranden och synpunkter som inkommit samt vilka förändringar som dessa föranlett i planförslaget.

Granskningstid

Mellan perioden 15 september till och med 15 november 2022 finns möjlighet för allmänheten, myndigheter, politiska partier och organisationer med flera att lämna synpunkter på planförslaget vilket ska ske skriftligen. Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter och yttrande som inkommit där enbart väsentliga ändringar får ske efter granskningstidens slut.

Vad händer sen?

När tiden för granskning avslutats sammanställs de synpunkter som inkommit och de ändringar som synpunkterna gett anledning till redovisas i en granskningsredogörelse.

Under våren 2023 kommer förslaget sedan kunna antas av Kommunfullmäktige och vi kan presentera en ny gällande översiktsplan för kommunen.

Granskningsdokument

  1. Granskningsförslag – Granskningsförslag (med tillhörande bilagor)

  2. Samrådsredogörelse - Översiktsplan 2023.pdf

  3. Samrådshandlingar – Samrådsförslag (med tillhörande bilagor)

Vad tycker du?

Kontakta oss