Gå till innehållet

Medborgarförslag gällande råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun

Med anledning av att det inom Östhammars kommun inte verkar finnas något regelverk hur man ska förhålla sig till hur det ser ut i stadens vardagsrum, dvs. gator torg och parker så föreslår jag att man tillsätter en grupp kloka personer med uppdrag att författa ett verktyg.

Bakgrundsinfo

Med anledning av att det inom Östhammars kommun inte verkar finnas något regelverk hur man ska förhålla sig till hur det ser ut i stadens vardagsrum, dvs. gator torg och parker så föreslår jag att man tillsätter en grupp kloka personer med uppdrag att författa ett verktyg:

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR GESTALTNINGEN AV DET OFFENTLIGA RUMMET I ÖSTHAMMARS KOMMUN.

Denna skrift skulle vara vägvisande hur kommunen ska förhålla sig när det t.ex. gäller:
Skyltning,
Belysning,
Möblering,
Tillfälliga arrangemang,
Konstnärlig utsmyckning,
Offentliga toaletter,
Planteringar,
etc. etc. i det offentliga rummet.

Alltså, ett gemensamt rådgivande regelverk för såväl Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret som Kultur o Fritidskontoret.


Svar från Bygg- och miljönämnden

Hur offentliga miljöer gestaltas är en komplex fråga. Det handlar inte bara om arkitektur eller konst utan lika mycket om platsers historia och kulturvärden samt hur planerings- och byggprocesser reglerar.

Gestaltningen av offentliga miljöer måste också anpassas till miljöernas funktion och användning. Om en offentlig plats fungerar väl eller inte avgörs av i vilken utsträckning den brukas och uppskattas av medborgare och olika samhällsaktörer.

Gestaltning av offentliga miljöer är en tvärsektoriell fråga som beror ett stort antal offentliga och privata aktörer som beställer, planerar, projekterar, uppför och förvaltar offentliga byggnader och miljöer. En bred samverkan mellan gestaltande kompetenser i planering och byggande kan öka miljöernas sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värde såväl för enskilda aktörer som för samhället i stort. En ökad kvalitet i gestaltning av offentliga miljöer bidrar också till en hållbar samhällsutveckling.

Offentliga miljöer spelar stor roll för människors möten och umgänge, för grön infrastruktur och för klimatanpassning samt för staders attraktivitet. Offentliga miljöers kvalitet har således stor betydelse for hur hållbar utvecklingen i en stad kan bli – såväl den sociala sammanhållningen som det ekologiska fotavtrycket och den ekonomiska stabiliteten.

Ett gestaltningsprogram är ett värdefullt styrdokument som tydliggör kommunens arkitektur- och gestaltningsambitioner och ska användas som ett långsiktigt måldokument.

Förslag

Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunens ambitioner för stadens vardagsrum genom dess bebyggelse och den offentliga miljön konkretiseras i ett gestaltningsprogram och uppdraget ges finansiering för dess genomförande. Bygg- och miljönämnden är en självklar ägare av uppdraget, dock bör Kultur och fritid samt Tekniska förvaltningen ingå i arbetsgruppen


Förslagsställare
Hans Lindström
Inlämnat
den 7 mars 2017
Status
Besvarad
Sociala medier