Gå till innehållet

Klev 3:27 m.fl.

Samrådshandlingar tas fram.

Detaljplan för Klev 3:27 m.fl är på programsamråd. Detta innebär ett tidigt skede i planprocessen där området har pekats ut för bostadsutveckling. Eftersom det är ett tidigt skede så är förslaget till detaljplan generellt beskrivet för att konkretiseras längre fram i planprocessen. Programsamrådstiden var 10 september - 1 oktober 2018.

Planområdet är beläget i Alunda. Det område som programmet omfattar är beläget utmed Skyndelnvägen som är en mindre landsväg väster om Alunda. Detaljplanens syfte är att uppföra 12 nya friliggande enbostadshus.

I översiktsplanen, antagen 2016 anges utredningsområde bebyggelseutveckling. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar

Publicerad
7 september 2018
Senast uppdaterad
7 september 2018
Typ
Detaljplaner och planarbete