Gå till innehållet

Nytt granskningsförslag för översiktsplan 2023

Med anledning av större ändringar, som genomförst från tidigare granskningsperiod, samt en ny sittande politisk majoritet genomförs har ett nytt granskningsförslag tagits fram. För att säkra den demokratiska processen kommer översiktsplanen 2023 att genomgå ytterligare en granskningsperiod mellan den 9/6-30/8-2023.

Östhammars kommuns förslag till översiktsplan var under hösten 2022 på granskning. Efter granskningstiden har förslaget reviderats enligt synpunkter från allmänhet, myndigheter, intresseorganisation, politiska organisationer med flera.

Under arbetet med att ta fram en reviderad version av förslaget har Östhammars kommun röstat fram en ny politisk majoritet. Översiktsplanen ska reflektera en kommuns sittande majoritet och dess politiska ståndpunkt, planen är ett viktigt politiskt måldokument.

Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar. En väsentlig ändring innebär en ändring i planen som har stor betydelse för medborgarinflytandet, mellankommunala frågor eller riksintressen. De ändringar som genomförts i Översiktsplan 2023 anser kommunen landar under påverkan på medborgarinflytande och den demokratiska processen. Kommunen anser därför att översiktsplanen bör genomgå ytterligare en granskningsperiod enligt PBL 3 kap. 18§ för att säkra den demokratiska processen och möjliggöra för medborgainflytande. Det finns därför möjlighet att återigen lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

I det bifogade dokumentet Särskilt utlåtande finns samtliga inkomna synpunkter under granskningstiden hösten 2022 dokumenterade och besvarade. I dokumentet finns även en redogörelse över vilka ändringar som har gjorts efter granskningstiden som pågick hösten 2022.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
8 juni 2023
Senast uppdaterad
8 juni 2023
Typ
Planer