Gå till innehållet

Föreningsstöd att söka

1. Arvsfonden

Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Arvsfonden satsar på ungas integration – 150 nya integrationsprojekt under tre år

Arvsfonden söker föreningar som vill ta nyskapande initiativ och utveckla metoder och verktyg för att stärka barn och ungas delaktighet i samhället.

Idéerna ska leda till projekt som kan skapa möten mellan etablerade barn och unga i Sverige och nyanlända. Målsättningen är att finansiera minst 150 nya projekt under 2016-2018. 

2. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID).

3. Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet)

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Uppsala län tillhör ESF-rådet i Östra Mellansverige.

4. Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket har som uppgift att verka som smörjmedel för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och Lokalt ledd utveckling. I länken nedan finner du information om de olika stöd som ingår i dessa program och vart du som stödsökare ska vända dig med din ansökan eller för att få veta mer om de olika stöden.

Relaterade länkar

Länk till Landsbygdsnätverket

5. Landsbygdsprogrammet

6. Länsstyrelsens §37-medel

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner enligt § 37 och § 37a i (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Information om medlens olika utlysningar finns i länken nedan.

§ 37-medlen avser insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen 2016-2017.

§ 37a-medlen avser ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

7. Länsstyrelsens ekonomiska stöd för regional tillväxt och utveckling

8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet. Bidrag fördelas till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism

9. Upplandsbygd

Relaterade länkar

Länk till Upplandsbygd

10. Upplands idrottsförbund

Under 2015-2017 har svensk idrott fått extra resurser för att arbeta med integration. Upplands Idrottsförbund vill stärka arbetet med mångfald i sina föreningar och därmed bidra till integration i samhället. 
Vill din förening starta en integrationsfrämjande verksamhet eller bedriver din förening redan en integrationssatsning?

11. Östhammars kommun

Östhammars kommun har medel avsedda för integrationssatsningar via föreningslivet och avser alla typer av föreningar.

 

Sök stöd från Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare. Mer information finns i länken nederst på sidan.

 

Sök ekonomiskt stöd för civilsamhällets integrationsarbete i kommunen

Under år 2016 avsätts 350 000 kronor för stöd till civilsamhällets integrationsarbete i Östhammars kommun. Under åren 2017-2019 avsätts årligen 4 000 kronor per nyanländ vuxen till civilsamhällets integrationsarbete.

Föreningar, kyrkor och samfund och andra aktörer inom civilsamhället kan ansöka om ekonomiskt stöd till projekt/initiativ på integrationsområdet. Ansökningar kan inkomma kontinuerligt under året till Kultur- och fritidsnämnden. Beredning inför beslut om stöd sker löpande i en förvaltningsövergripande beredningsgrupp med sakkunniga från Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas genom hela beredningsprocessen och inför beslut om stöd. 

Märk ansökan "Integrationsstöd" och skicka den till:

Östhammars kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 66
742 21 Östhammar

eller via mejl till:

kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Mer information finns i länken nedan.

Välkommen att kontakta oss för mer information!