Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

Äldreplan 2018–2022
–Det goda livet på äldre dar i Östhammars kommun

Syfte
Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen. Det ger också möjlighet att i ett tidigt skede låta så många intressenter som möjligt komma till tals i diskussioner om den framtida utvecklingen av kommunen.

För att skapa bra förutsättningar för de diskussioner som leder fram till den färdiga planen, behövs ett planeringsunderlag som beskriver ett antal faktorer som kan påverka den framtida situationen för äldre. Vi kommer därför att hämta synpunkter från olika grupper så att olika perspektiv blir representerade. 

Presentation om digitalisering på äldreforum 25 februari 2017

Tidsplan
Under november 2016 genomfördes workshops på alla våra tätorter.

Våren 2017 presenterades äldreplanen. Målet är att den ska antas av kommunfullmäktige i slutet av 2017.

Kontakt
Rebecka Modin

Bostadsförsörjningsplan

Syfte
Bostadsförsörjningsplanen ska skapa förutsättningar för Östhammars kommuns invånare att leva i goda bostäder. Planen ska visa prioriteringar och åtgärder för Östhammars kommuns bostadspolitik. 

Planen kommer innehålla en nulägesbeskrivning av befolkningsutvecklingen och behovet av bostäder, den lokala bostadsmarknaden samt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Tidsplan
Underlag klart i oktober, arbetsmöte med folkvalda politiker under november och därefter antagande i fullmäktige.

Kontakt
Torsten Blomé

Integrationspolitiska strategin

Syfte
Strategin ska visa den politiska riktningen i kommunens arbete i integrationsfrågor. Den ska vara ett stöd i förvaltningarnas integrationsarbete för ökad enhetlighet och transparens. Den ska också se till att den enskilde möts av en korrekt service och professionellt bemötande som gynnar en snabbare etablering i kommunens samhälls- och arbetsliv.

Tidplan
Faktainsamling och statistisk kartläggning hösten och vintern 2016 för ett antagande våren 2017.

Tidpunkt för antagande av den slutgiltiga strategin är beroende av flera delprocesser inom integrationsområdet som pågår parallellt.

Kontakt
Helene Ulman Lilja

Översiktsplan 2016

Syfte
För att planera byggande och användning av mark tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. Översiktsplanen är en strategisk handling med tydliga inriktningsmål som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, företag och enskilda.

Tidplan
Den nya översiktplanen antogs i kommunfullmäktige december 2016.

Kontakt
Per Hedfors

Storbrunn

Syfte
Syftet är att skapa en mötesplats full av verksamhet där det egna skapandet och kreativiteten ges utrymme. Bibliotek, biograf och ungdomsgård - allt i ett kulturhus som är öppet för alla och en plats där föreningsliv, näringsliv och det offentliga möts.

Tidplan
Den 13 september gav kommunstyrelsen förslag att utöka investeringsbudgeten för ombyggnation med 13,5 miljoner kronor. Förslaget godkändes av kommunfullmäktige den 27 september, Total budget blir då 33,5 miljoner kronor. 

Läs mer på storbrunn.se

Projekt Nya Skolan

Syfte
Frösåkersskolan i Östhammar behöver renoveras och byggas ut för att klara framtidens krav på skolverksamheten. Planen är att det ska finnas plats för 650 elever på skolan när projektet är avslutat. Läs mer om det senaste om Projekt Nya Skolan. 

Tidplan
Projektet startar under hösten 2016. 

Kontakt
Lisbeth Bodén och Annila Bexelius 

Ombyggnation Rådhustorget

Syfte
Bakgrunden till ombyggnationen är att Margareta Blomquist, dotter till Östhammars siste borgmästare, David Blomquist, har testamenterat sin kvarlåtenskap till Östhammars kommun ”för kulturella utsmyckningar i centrala Östhammar, allt till minne av David Blomquist med familj”.

Det som kommer att göras förutom konstnärsutsmyckningen i form av en säl, mås och ekorre är att vi tillgänglighetsanpassar gångstråken samt tar bort trottoaren mellan Glenn Miller och Svensk Fastighetsförmedling. Sätter ut nya bänkar, gör nya planteringar och en dricksfontän. Även ny belysning på Rådhuset och ”Gröna huset”.

Tidplan
Arbetena beräknas pågå året ut, lite beroende av väderförhållanden.

Kontakt
Malin Kingfeldt