Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

Äldreplan 2018–2022
–Det goda livet på äldre dar i Östhammars kommun

Syfte
Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen av de äldres livssituation i kommunen. Det ger också möjlighet att i ett tidigt skede låta så många intressenter som möjligt komma till tals i diskussioner om den framtida utvecklingen av kommunen.

Tidsplan
Under november 2016 genomfördes workshops på alla våra tätorter. I februari 2017 genomfördes ett äldreforum med föreläsningar och diskussion.

Presentation om digitalisering på äldreforum 25 februari 2017

Våren 2017 skickades äldreplanen ut på remiss. Socialnämnden har antagit ett förslag till äldreplan och lämnat det till kommunstyrelsen som bereder ärendet inför att det tas i kommunfullmäktige. Målet är att den ska antas av kommunfullmäktige i slutet av 2017.

Kontakt
Rebecka Modin

Bostadsförsörjningsplan

Syfte
Bostadsförsörjningsplanen ska skapa förutsättningar för Östhammars kommuns invånare att leva i goda bostäder. Planen ska visa prioriteringar och åtgärder för Östhammars kommuns bostadspolitik. 

Planen kommer innehålla en nulägesbeskrivning av befolkningsutvecklingen och behovet av bostäder, den lokala bostadsmarknaden samt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogram 2017

Tidsplan
Underlag klart i oktober, arbetsmöte med folkvalda politiker under november och därefter antagande i fullmäktige.

Kontakt
Torsten Blomé

Storbrunn

Syfte
Syftet är att skapa en mötesplats full av verksamhet där det egna skapandet och kreativiteten ges utrymme. Bibliotek, biograf och ungdomsgård - allt i ett kulturhus som är öppet för alla och en plats där föreningsliv, näringsliv och det offentliga möts.

Tidplan
Den 13 september gav kommunstyrelsen förslag att utöka investeringsbudgeten för ombyggnation med 13,5 miljoner kronor. Förslaget godkändes av kommunfullmäktige den 27 september, Total budget blir då 33,5 miljoner kronor. 

Läs mer på storbrunn.se

Projekt Nya Skolan

Syfte
Frösåkersskolan i Östhammar behöver renoveras och byggas ut för att klara framtidens krav på skolverksamheten. Planen är att det ska finnas plats för 650 elever på skolan när projektet är avslutat. Läs mer om det senaste om Projekt Nya Skolan. 

Tidplan
Projektet startar under hösten 2016. 

Kontakt
Lisbeth Bodén och Annila Bexelius 

Ombyggnation Rådhustorget

Syfte
Bakgrunden till ombyggnationen är att Margareta Blomquist, dotter till Östhammars siste borgmästare, David Blomquist, har testamenterat sin kvarlåtenskap till Östhammars kommun ”för kulturella utsmyckningar i centrala Östhammar, allt till minne av David Blomquist med familj”.

Det som kommer att göras förutom konstnärsutsmyckningen i form av en säl, mås och ekorre är att vi tillgänglighetsanpassar gångstråken samt tar bort trottoaren mellan Glenn Miller och Svensk Fastighetsförmedling. Sätter ut nya bänkar, gör nya planteringar och en dricksfontän. Även ny belysning på Rådhuset och ”Gröna huset”.

Tidplan
Arbetena beräknas pågå året ut, lite beroende av väderförhållanden.

Kontakt
Malin Kingfeldt

FÖP Alunda

Arbetet med fördjupningen pågår och just nu befinner vi oss i den första fasen (förarbeten). Du kan redan nu bidra i arbetet genom att klicka dig vidare och svara på en enkel enkät (9 frågor). Enkätsvaren blir en del av underlagsmaterialet till den samrådshandling som förväntas vara klar vid årsskiftet.

Dina bidrag i den fortsatta processen av fördjupningsarbetet är viktigt och vi uppkattar ditt engagemang. 

Läs mer på fördjupningsarbetet

Kontakt 
Per Hedfors