Gå till innehållet

Projekt Nya Skolan

2. Bakgrund

Bakgrund

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade under 2015, baserat på en omfattande statusbesiktning av Frösåkerskolan utförd 2014,  att gå vidare med idén om att bygga en 4-9 skola i Östhammar, frågan gick vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 2015 togs ett beslut i Kommunfullmäktige om att cirka 206 miljoner kronor ska avsättas till bygget av en ny skola för årskurserna 4-9. Siffran justerades senare upp till cirka 240 miljoner.

Först kom beslutet att bygga en ny skola. Sen bestämdes det att kommunen skulle prova på partnering som metod.

Därefter började arbetet med att titta på olika varianter av nya skolbyggnader och den pedagogiska programprocessen inleddes, säger Håkan Blom, rektor på Frösåkerskolan.

Driftsfördelar med en större skola är bland annat att man kan utnyttja kompetenser bättre med ämneslärare, samt att det ger bättre tillgång till elevhälsa, etc.

Utöver vinsterna som nämns ovan så finns det en pedagogisk tanke bakom beslutet. Det genomfördes studiebesök på andra skolor och man hittade på så sätt Glömstaskolan i Huddinge kommun som lyckats med att förändra hela sitt arbetssätt. En sådan förändring är svår att genomföra i en klassisk skola med mer traditionella klassrum. Därför satsade man nu på att ändra hela upplägget för hur en skola kan utformas. Istället för långa korridorer med fyrkantiga klassrum ska denna skola ha en mer öppen planlösning, med olika specifika områden som möjliggör anpassad undervisning.

 

 

---

Partnering (även kallat utökad samverkan eller samverkansentreprenad) beslutades som entreprenadform för att på bästa sätt ta tillvara båda parters och dess inblandade nyckelpersoners kompetens och engagemang. Parterna är införstådda med att entreprenaden behöver bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar och metodval. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa i förvissning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet förutsätter ärlighet och öppenhet för att på så vis ge förutsättningar för ömsesidigt förtroende och tillit. Kontraktet förutsätter vidare att Entreprenörens för projektet strategiskt viktiga upphandlingar av underentreprenörer och andra leverantörer sker i samråd med Beställaren och att dessas medverkan i projektet sker i överensstämmelse med detta kontrakt.

Projektet utförs i partnering varvid Beställaren och Entreprenören gemensamt löser uppgifter man löpande ställs inför i ett öppet samarbete med en i vissa delar integrerad projektorganisation.

Parternas mål är att genomföra en effektiv och utvecklande process, som säkrar utförandet av entreprenaden med färdigställande inom den sluttid och det riktpris som avtalas. Parterna åtar sig vidare generellt;

  • att efterleva gemensamt fastlagda ramar och spelregler för partneringarbetet
  • att bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för alla involverade parter,
  • att aktivt verka för att samtliga medverkande i projektet är delaktiga, engagerade och har arbetsglädje och att dessa i varje arbetsmoment, utan begränsning av organisatoriska gränser arbetar för projektets bästa,
  • att säkra optimal integration mellan projektering och utförande
  • att genomföra en löpande utvärdering med syfte att värdera om uppställda mål med avseende på tider och ekonomi och andra projektspecifika mål nås samt att omedelbart underrätta den andra parten om avvikelser från uppställda mål kan befaras
  • att upprätthålla och utveckla en hög grad av lagkänsla för hela projektet baserad på ömsesidig respekt för varandras roller.
  • att säkerställa att dessa förhållningsregler är förankrade i alla led i den egna organisationen samt att de åtaganden som ligger på respektive part i projektet präglas i varje moment av ordning och reda, god planering och framförhållning.

 

 

Kontakta oss