Gå till innehållet

Farlig verksamhet

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), reglerar områden för farliga verksamheter, där en olycka skulle kunna få mycket stora konsekvenser för människor och miljö.

Länsstyrelsen Uppsala län har pekat ut en anläggning i Östhammars kommun, där man bedömer att farlig verksamhet pågår. En olycka i denna anläggning skulle kunna få stora konsekvenser för människor eller på miljön. Denna anläggning är AB Sandvik Coromant i Gimo. Länsstyrelsen grundar besluten dels på Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och dels på den lagstiftning som bygger på EU-direktivet 96/82/EG, Seveso II- direktiv.

Läs mer om anläggningen i länkarna till höger. 

Kontakter