Gå till innehållet

Köldmedierapportering

1. Information om köldmedier

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras.

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerande växthusgaser. Därför måste den som bedriver yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som bedriver yrkesmässigverksamhet och har anläggningar med köldmedium är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.

  • Lämna en rapport till miljöenheten om det under någon gång av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i din anläggning.

  • Lämna in underskriven rapport senast den 31 mars för det föregående årets kontroller.

  • Känna till och godkänna rapportens innehåll.

  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.

  • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

Kontakta oss