Gå till innehållet

Tillsyn av enskilda avlopp i vår

Under våren 2019 kommer cirka 200 fastigheter på östra delen av Söderön i Östhammar att besökas av miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet är att bedöma statusen på avloppen och/eller hanteringen av toalettavfall. Syftet är också att identifiera de avlopp som inte uppfyller gällande krav.

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga riskerar att leda till smittspridning och övergödning av hav, sjöar och vattendrag. Smittoämnen kan spridas till intilliggande dricksvattenbrunnar eller till vatten där människor vistas. Övergödning kan bland annat leda till algblomning, fiskdöd och igenväxning av sjöar och kustområden.

Det är Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun som har beslutat att bedriva tillsyn på alla enskilda avlopp i kommunen. Inventeringen av enskilda avlopp är en del av kommunens större tillsynsarbete för att förbättra vattenkvaliteten i våra känsliga vattendrag. Fler åtgärder är tillsyn av jordbruk, kommunala avloppsreningsverk och andra utsläppskällor. Enligt EU-direktiv är kommunen skyldig att åtgärda vattenkvaliteten i kommunen.

Hittills har cirka 1400 av kommunens totalt cirka 7000 enskilda avlopp inventerats. Fastighetsägare som berörs av vårens tillsyn kommer att få ett brev under april, med information om när inspektionen sker.

Om du vill veta mer om enskilda avlopp finns mycket bra information att läsa på Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se. Är du mer intresserad av att läsa om EU:s vattendirektiv så finns information på Havs- och vattenmyndighetens och Länsstyrelsernas hemsidor.

Publicerad
1 april 2019
Senast uppdaterad
1 april 2019