Gå till innehållet

Lagkrav hindrar ledamöter från att delta på distans

Vi har uppmärksammats på att politiker som tillhör en riskgrupp har svårt att delta när kommunfullmäktige sammanträder på tisdag den 9 juni. Nu vill vi reda ut begreppen varför ledamöter inte kan delta på distans denna gång.

För att ledamöter ska få delta på distans krävs det två saker enligt kommunallagen: dels ett beslut i fullmäktige om att det ska vara tillåtet, dels att tekniken uppfyller vissa krav. Det tar lång tid att få ett beslut i fullmäktige på grund av det så kallade beredningstvånget.

Ändrad arbetsordning

I vår kommun tar det en dryg månad från att ärendet är färdigt och hinner behandlas i de beredande organen, där kommunstyrelsen har den slutliga beredningen, innan det kommer upp på fullmäktiges sammanträde. Initiativet att ändra i arbetsordningen och därigenom införa möjligheten att delta på distans togs på tjänstemannanivå den 9 april. Detta var för sent för att ärendet skulle hinna med den obligatoriska beredningen i kommunstyrelsen innan fullmäktige 21 april, kallelsen hade redan gått ut till fullmäktige så det gick inte att ha ett extra kommunstyrelsesammanträde för att bereda ärendet. 

Beslut tas den 9 juni

Någon ledamot i fullmäktige hade kunnat väcka ärendet som särskilt brådskande, då kan man ta upp ärendet om samtliga är överens både om att ärendet ska behandlas och exakt vad beslutet ska bli. Det var dock ingen som väckte ett sådant brådskande ärende. Ärendet om ändrad arbetsordning inklusive införa möjlighet att delta på distans har beretts av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslutet som möjliggör deltagande på distans den 9 juni. 

Delta på lika villkor

Teknikkraven i kommunallagen brukar sammanfattas som att delta på distans ska vara som att delta i rummet. Ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För fullmäktige behöver vi lösa sådant som att det är en stor sal och att anföranden hålls från en talarstol, vilket är aspekter som är lättare att lösa på nämndssammanträden som omfattas av samma krav. Östhammars kommun har inte den tekniska lösningen på plats för att ha deltagande på distans i fullmäktige som uppfyller kommunallagens krav i dagsläget. Till sammanträdet den 22 september är målsättningen att tekniken ska vara på plats. 

Kontakter

Publicerad
8 juni 2020
Senast uppdaterad
8 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19