Gå till innehållet

Länsstyrelsen varnar för giftigt damm i Dannemora

UPPDATERAD - Sandmagasinet vid gruvområdet i Dannemora innehåller höga halter arsenik. Länsstyrelsen avråder därför starkt från all motorsport på området. Damm som virvlar upp vid körning kan ge negativa hälsoeffekter.

Det så kallade Sandmagasinet är en rest från gruvdriften i Dannemora som lades ner på 1990-talet. När verksamheten avvecklades täcktes deponin med ett lager bergkross för att minimera risken för spridning av hälsoskadligt damm. Området har varit, och är fortfarande, populärt bland motocrossutövare och på grund av körningen har skyddsskiktet försvunnit på vissa ställen. 

 Högre halter än väntat

Vid provtagningar tidigare i år har det även klarlagts att skyddslagret med bergkross innehåller högre halter arsenik än väntat.
  – Boende i närheten har hört av sig till oss och beskrivit att många kör på magasinet, och att det då dammar mycket. Vi vet också att det har funnits intresse för att anordna crosstävlingar på platsen. Det är direkt olämpligt. Vi tror att det är allmänt känt att det finns arsenik i marken men man kanske inte känner till hur allvarligt det är, säger Kjersti Wik, miljöskyddshandläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Vill varna allmänheten

Nya varningsskyltar sattes upp i våras med information om att området är förorenat och att tillträde är förbjudet. Trots det har länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, fått uppgifter om att crossåkningen har fortsatt. På grund av hälsoriskerna vill länsstyrelsen därför varna allmänheten från att köra motorcykel eller ägna sig åt liknande aktiviteter på deponin. Det damm som man riskerar att exponeras för innehåller höga halter arsenik. Inandning av dammet kan ge negativa hälsoeffekter på sikt. Vid långtidsexponering är arsenik cancerframkallande och kan bland annat orsaka hud- och lungcancer. Det finns också en risk för att små barn kan bli akut förgiftade om de sväljer sanden, vilket ger symptom som kräkningar, kramper och diarréer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

UPPDATERAT:

Marie Berggren, verksamhetschef Växande kommun, berättar om kommunens arbete för att minska risken för spridning av föroreningarna i Dannemora:

Östhammars kommun har, tillsammans med SSAB som drev gruvan vid dess nedläggning 1992, under flera år bedrivit miljöundersökningar i och omkring Sandmagasinet för att precisera föroreningarnas innehåll och dess utbredning i miljön, det har varit såväl mark- som vattenprovtagning i olika delområden samt brunnar och bäckar.

Det man kan se så här långt är att föroreningarna är relativt hårt bundna till det malda gråberget vid de kemiska förutsättningar som finns på platsen. Det är en bra utgångspunkt, så länge man inte börjar störa de täckande ytskikt som finns utlagda för säkerställa att det malda gråberget ligger kvar. Otillåten motocrossåkning på Sandmagasinet har pågått i flera år och är nu nere i de skikt som börjar damma och kan innebära en risk vid inandning. Den situationen vill vi inte ha och miljöenheten på kommunen har arbetat med motorklubbar i området för att förmå dem till att sprida information i sina kontaktnät om att platsen inte är bra för hälsan.  Kommunen har även försökt att begränsa tillträdet till Sandmagasinet. 

Sandmagasin är ett industriarv från vår järnmalmsproduktion i kommunen. För att kunna utvinna eftertraktade metaller ur gråberget har en vanlig metod varit att krossa och mala berget och sedan avskilja metallerna i en slags vattenvälling med malt berg. Det som inte går att utvinna som metall skickar man iväg till bassänger och det är det som successivt byggt upp sandmagasin i olika nivåer.

Sandmagasinet innehåller alltså malt gråberg från Dannemoragruvan, ett gråberg som även innehåller en del arsenik. Efter att gruvan lades ned så är det här att betrakta som förorenad mark, och föroreningen ligger på kommunens mark. 

Östhammars kommun kommer tillsammans med SSAB fortsatt arbeta för att öka kunskapen om hur föroreningen ska tas omhand på bästa sätt i framtiden, vi kommer fortsätta att försöka begränsa tillträdet och fortsatt samverka med vår miljöenhet, länsstyrelsen och SSAB för att minska risken för föroreningars spridning i miljön.

Kontakter

Publicerad
30 september 2021
Senast uppdaterad
30 september 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle