Gå till innehållet

Gästrike Vatten AB

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Det är Gästrike Vatten du ska kontakta om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Varenda droppe räknas 18 april 2017

Hjälp till att använda vattnet smart i Östhammars kommun!

Grundvattennivån är mycket låg nu och för att förbättra läget inför sommaren behöver vi din hjälp att spara vatten. 

Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Samla vatten i regntunnor för att kunna vattna i trädgården. Tvätta och diska med fulla maskiner.

Lev ditt liv som vanligt och njut av vatten - men tänk dig för hur du använder vattnet.

Mer information på Gästrike Vattens webbplats. 

Samverkan med Gästrike Vatten 1 mars 2017

Den 1 maj 2017 kommer VA-verksamheten i Östhammars kommun att anslutas till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Den största skillnaden för dig som bor i Östhammars kommun är att du får två fakturor: en från Östhammars kommun för renhållning och en från Gästrike Vatten för vatten- och avlopp.

Det är Gästrike Vatten du ska kontakta om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Har du frågor?

Gästrike Vatten och Östhammars kommun finns på plats:

25 mars i Alunda, centrum, klockan 10-14

28 mars i Öregrund, Hamntorget, klockan 14-18

1 april i Östhammar, Rådhustorget, klockan 10-14

4 april i Gimo, torget, klockan 14-18

22 april i Österbybruk, torget, klockan 10-14

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

VA-avgiften höjs från och med 1 januari 2017 22 november 2016

Under våren 2017 övergår VA-verksamheten i kommunen till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar samt vatten- och reningsverk.

Vatten och kommande generationer

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi tillsammans måste vara rädda om. Att vi säkerställer och utvecklar VA-verksamheten innebär en kostnadsökning idag men som på leder till en effektiv och hållbar VA-verksamhet för oss och för kommande generationer.

Från den 1 januari 2017 behöver vi höja brukningsavgiften med 20 %. Gästrike Vatten tror att en taxehöjning på 15 % kan komma att behövas för 2018.

Några av orsakerna är:

  • Vattenmätare som suttit uppe för länge måste bytas ut.
  • Underhålls- och förnyelsearbete, åtgärder som krävs för att vi ska uppnå högre standard på anläggningar och ledningsnät.
  • Olika administrativa system, som idag sköts centralt i Östhammars kommun, kommer nu att administreras av Gästrike Vatten och måste betalas genom VA-avgiften.
  • Ökad bemanning.

Tisdagen den 22 november togs ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan kommer att tas upp för beredning i kommunstyrelsen och därefter tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet. 

Höjningen motsvarar cirka 80-190 kronor per månad

För en familj i villa med en årsförbrukning på 150 m3 innebär det en ökad kostnad per månad: 

Fastighet 2016 2017 Ändring
Typhus A 681 kr inklusive moms/månad 817 kr inklusive moms/månad + 20 %

Typhus A är en fastighet med tomtytan 880 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år. Ett standardhus som används av branschen i jämförelsesyfte.

För ett flerbostadshus (hyreshus) med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 innebär det en ökad kostnad per månad: 

Fastighet 2016 2017 Ändring
Typhus B 412 kr inklusive moms/månad/lägenhet 494 kr inklusive moms/månad/lägenhet + 20 %

Typhus B är en fastighet med 15 lägenheter, tomtytan 880 m2, en vattenförbrukning om 2000 m3/år. Ett standardhus som används av branschen i jämförelsesyfte.

VA-taxan består av två avgifter - anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnader för att ordna en allmän VA-anläggning och omfattar fastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Avgiften betalas när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad fastighetsägaren. Anläggningsavgiften kommer inte att ändras.

Brukningsavgift är en periodisk avgift för vatten- och avlopp. Den täcker kostnader för att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Även investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Därför blir vi en del av Gästrike Vatten

Genom att vi blir en del av Gästrike Vatten kan vi skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Vi kan också säkerställa att vi blir en del av en långsiktig miljö- och klimatfrämjande VA-verksamhet med ökad möjlighet till:

  • att bättre följa myndighetskrav och arbetsmiljölagar
  • resurser gällande utredning, planering, projektering och drift
  • att klara krissituationer
  • underhålls- och förnyelsearbete

Östhammars kommun blir en del av Gästrike Vatten 20 juni 2016

Från och med nästa år kommer VA-verksamheten i Östhammars kommun att utföras av Gästrike Vatten.

Nu har även Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner sagt ja till att Östhammars kommun går in som delägare i bolaget. Därmed har samtliga parter ställt sig positiva till samverkan.

– Vi är glada att välkomna Östhammars kommun till Gästrike Vatten, säger Mats Rostö, VD Gästrike Vatten. Vi kommer direkt att börja arbeta med hur övergången ska se ut och titta på hur vi kan utveckla verksamheten i ett längre perspektiv

– Det här innebär att vi kommer stå bättre rustade att möta framtiden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. Vi kommer fortfarande att ha inflytande eftersom kommunfullmäktige kommer att besluta om avgifternas storlek, kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Så påverkas du som kund

VA-verksamheten i kommunen kommer i framtiden att utföras av Gästrike Vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle. Övergången kommer att ske tidigast den 1 januari 2017.

Den skillnad som du som kund kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer istället att faktureras från Gästrike Vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike Vatten.

Om Gästrike Vatten

Bolaget bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA-organisation som idag sköter den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Ett steg närmare samverkan med Gästrike Vatten 14 juni 2016

Kommunfullmäktige har sagt ja till att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten den 1 januari 2017. Innan frågan kan avgöras måste alla ägarkommuner vara eniga. De sista besluten tas den 20 juni.

– Det känns väldigt bra, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. Det finns många fördelar med att samverka. Vi har stora utmaningar framför oss och vi behöver bättre förutsättningar i form av resurser och kompetens för att vi ska kunna ta hand om och utveckla VA-verksamheten.

Bakgrund

Under våren 2016 har vi, tillsammans med Gästrike Vatten, arbetat med ett beslutsunderlag om en fördjupad samverkan. Beslutsunderlaget innehåller för- och nackdelar samt konsekvenser för Gästrike Vatten, ägarkommunerna och Östhammars kommun vid ett samgående.

Genom att blir en del av Gästrike Vatten kan vi skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Det handlar exempelvis om bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla VA-verksamheten i vår kommun.

Innan frågan kan avgöras måste alla ägare vara eniga. Det sista beslutet tas den 20 juni och en samverkan kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Så skulle du som kund påverkas

Om sammangåendet träder i kraft kommer VA-verksamheten i Östhammar att utföras av Gästrike Vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle.

Den skillnad som du som kund då kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer då istället att faktureras från Gästrike vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike vatten.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun kommer fortsatt att besluta om avgifternas storlek och om kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Gästrike vatten säger ja till samverkan 17 maj 2016

I slutet av april beslutade samtliga styrelser inom Gästrike Vattens koncern att ställa sig positiva till förslaget att Östhammars kommun går in som delägare i bolaget. Det sista beslutet om ett eventuellt sammangående tas den 20 juni.

Under våren 2016 undersöker vi, tillsammans med Gästrike vatten AB, möjligheterna för en samverkan för att skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Framtidens utmaningar utgörs bland annat av kompetens- och resursförsörjning och behovet att långsiktigt kunna säkerhetsställa vattenförsörjningen. 

Alla behöver vara eniga

I slutet av april tog samtliga styrelser inom Gästrike vattens koncern beslut enligt förslaget att Östhammar går in som delägare i Gästrike Vatten AB. Innan ett sammangående kan träda i kraft behöver samtliga instanser vara överens och ställa sig positiva till förslaget.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige i respektive kommun under maj och juni. I vår kommun tas beslutet den 14 juni. Den 20 juni vet vi vad alla kommuner har beslutat. Ett sammangående kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Så skulle du som kund påverkas

Om sammangåendet träder i kraft kommer VA-verksamheten i Östhammar att utföras av Gästrike vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle.

Den skillnad som du som kund då kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer då istället att faktureras från Gästrike vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike vatten.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun kommer fortsatt att besluta om avgifternas storlek och om kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Om Gästrike vatten

Gästrike vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA-organisation som idag sköter den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

Förslag om samverkan med Gästrike Vatten 10 maj 2016

Östhammars Kommun arbetar under våren 2016, tillsammans med Gästrike Vatten, med ett beslutsunderlag om en fördjupad samverkan. Beslutsunderlaget kommer att innehålla motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser för Gästrike Vatten, ägarkommunerna och Östhammars kommun.

Bakgrunden till en fördjupad samverkan mellan VA-verket i Östhammar och Gästrike Vatten AB är skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Det handlar exempelvis om bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla VA-verksamheten.

Det slutliga beslutet tar kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun i maj och juni. Samtliga kommuner måste vara eniga om en samverkan för att det ska träda i kraft.

På Gästrike Vattens webbplats kan du ta del av avsiktsförklaringen

Påbörjad
20 april 2016
Senast uppdaterad
18 april 2017
Ansvarig organisation
Teknisk förvaltning

Kontakta oss

Skicka e-post till tekniska förvaltningen