Gå till innehållet

Värmepump

1. Vill du installera en värmepump?

För att få göra det behöver du skicka in en anmälan till Bygg-  och miljönämnden.
Innan du börjar borra ska du ha ett skriftligt beslut i din hand. Vi har 6 veckor på oss att handlägga din anmälan, så var ute i god tid. Undantaget är luftvärmepumpar där det inte krävs någon anmälan.

Installerar du en värmepump utan att först anmäla det kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Vissa områden är mer känsligare än andra. Ska du borra inom ett skyddat område, till exempel ett vattenskyddsområde, behövs det ett tillstånd vilket kan innebära strängare villkor.

Informationsblad om värmepump 10 januari 2018

Informationsblad om installation, anmälan och avgift för värmepump

2. Vilka olika typer av värmepumpar finns det?

Bergvärme 

Bergvärme tar tillvara på solenergi lagrad i berggrunden. Ur ett borrhål i marken tas den lagrade värmen upp och förstärks av en bergvärmepump.

Jordvärme 

En jordvärmeanläggning tar tillvara på den solenergi som lagrats i marken.

Sjö- och grundvattenvärme

Om du bor vid en sjö kan du installera vattenvärme och ta tillvara på den energi som finns på sjöbotten.

Läs mer om bergvärme, jordvärme och vattenvärme på energimyndighetens hemsida

3. Vad ska en anmälan innehålla?

Lämna din ansökan till Bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan du planerar att installera pumpen.

Tänk på det här när du fyller i anmälan:

  • Bifoga en karta som visar placeringen av borrhålet eller kollektorslingan. På kartan ska även enskilda dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och andra värmepumpsanläggningar ritas in.
  • Grannintyg ska bifogas om:
    • avståndet från borrhålet till fastighetsgränsen är mindre än 10 meter
    •  grannar har enskilda dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet.

4. Ersätter din värmepump en oljecistern?

Om din värmepump ska ersätta en oljecistern krävs det att cisternen anmäls, töms och rengörs.

Information om att ta cistern ur bruk 22 november 2019

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) finns det i kapitel 6 föreskrifter om vad som gäller när man tar en cistern ur bruk. 6 kap. 1§ Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

5. Vad kostar det?

Timavgiften, fasta avgifter och alla prövningsavgifter baseras på Bygg- och miljönämndens självkostnad och ska indexjusteras årligen med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Timavgiften uppgår år 2023 till 1 199 kr per timme. Basåret för indexjusteringen är år 2019.

  • Anmälan om värmepumpsinstallation kostar 4 796 kr
  • Tillstånd för värmepump, det vill säga inom ett vattenskyddsområde, kostar 11 990 kr.

Kontakta oss

Relaterade länkar