Gå till innehållet

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Vad kan man söka bostadsanpassningsbidrag för?

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för fasta funktioner i bostaden och i anslutning till denna. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar. Det kan vara anpassningar för att kunna komma in och ut ur din bostad med rollator eller rullstol, att du kommer fram i badrummet/ kan duscha eller att fortsatt kunna laga mat, trots sviktande minnesfunktioner. Det är för anpassningar i den permanenta bostaden som du kan söka bidrag. Hjälpmedel ska alltid ha provats och utvärderats först. Bidraget är inte inkomstprövat.

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigade.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som är sökande Vid ansökan som gäller barn är barnet sökande, medan vårdnadshavare är kontaktperson och talesperson för barnet.

Villkor för bostadsanpassningsbidrag

 Bostadsanpassningsbidraget regleras av Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsmyndighet är Boverket. Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbsida (länk) 

Med ansökningsblanketten ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar att sökt anpassning är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha fastighetsägarens skriftliga medgivande till att beviljade anpassningsåtgärder får utföras. Om någon annan än du, helt eller delvis står på hyres- eller bostadsrättskontraktet eller om fler än du har nyttjanderätt till bostaden, ska även den eller de ge sitt skriftliga medgivande till bostadsanpassningen.

Efter utredning och bedömning av varje enskilt ärende fattas beslut av kommunen. När åtgärd/bidrag beviljats blir du som sökanden bidragstagare och äger åtgärderna. Det innebär att du har ansvar för service och reparation.

När behovet upphört

Grundregeln är att du själv ansvarar för nedmontering och återställande när behov av anpassning upphört. Vi är måna om att fullt fungerande anpassningar återanvänds men kommunens förvaringsmöjligheter är begränsade. Våra handläggare av bostadsanpassnings-bidrag kan svara på frågor som rör din specifika anpassning.

Hur går ansökan till?

Du ansöker skriftligt på blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. För att få den hemskickad, kontakta Östhammar Direkt. 

För utskrift av blankett se länk nedan.

Kontakta oss