Gå till innehållet

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

4. Hur går ansökan till?

Om du planerar att ansöka om bostadsanpassningsbidrag rekommenderas du att ta kontakt med kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. De gör en bedömning av bostadens tillgänglighet relaterat till aktuellt funktionshinder samt ger råd om de hjälpmedel som ska provas och utvärderas innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs.

Ansökan ska göras skriftigt på blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Länk till blankett finns längst ner på hemsidan. Du kan även få en blankett med svarskuvert hemskickad, efter kontakt med Östhammar Direkt.

Med ansökan ska bifogas intyg från sakkunnig. Vem du begär intyg ifrån, är relaterat till funktionsnedsättning och sökt åtgärd. Exempel på sakkunniga som skriver intyg är arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen och på habiliteringen, synpedagog, samt arbetsterapeut eller läkare på minnesmottagningen.

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan, eller har andra frågor som rör bostadsanpassning, tala med handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vad händer med min ansökan?

När ansökan inkommit till kommunen ska du få en återkoppling genom telefon eller brev inom en vecka. Efter utredning och bedömning fattas beslut i ärendet.

Du kan läsa mer om ärendegången på Boverkets webbsida (länk)

Kontakta oss