Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov". Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

3. Åtgärder som kräver bygglov

Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

Det finns en generell bygglovplikt för att:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader, till exempel inglasad altan
 • helt eller delvis ändra användningen på en byggnad
 • inreda någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank
 • uppföra eller väsentligt ändra andra anläggningar än byggnader.

Inom område med detaljplan finns ett antal ytterligare åtgärder som är generellt bygglovpliktiga.

Åtgärderna är förändringar som kan påverka stadsbilden:

 • färga om fasad om det ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt
 • byta taktäcknings- eller fasadmaterial om det ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt
 • på annat sätt påverka en byggnads yttre utseende
 • sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar
 • schakta eller fylla mark (marklov kan krävas, hör med kommunen vad som gäller där du bor)
 • jordbrukets ekonomibyggnader.

Bygglov för anläggningar

Det finns en generell bygglovplikt för andra anläggningar än byggnader:

 • uppföra eller ändra vindkraftverk
 • uppföra eller ändra murar eller plank
 • uppföra eller ändra radio- eller telemaster
 • anordna eller ändra nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor med mera
 • anordna eller ändra parkeringsplatser, upplag eller materialgårdar, tunnlar eller bergrum och begravningsplatser
 • inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

"Svartbygge"

Bygger du utan att ha bygglov, kallas det olovligt byggande (”svartbygge”). Då blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift och riskerar att få riva eller återställa det du har byggt. Det samma gäller om du river eller gräver utan rivningslov eller marklov.

Boverket om bygglov

Boverkets guide för bygglov och byggprocessen

Kontakt