Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov". Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

6. Fasadändring

Bygglov krävs ofta för ändringar av en byggnads yttre utseende,  så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs i vissa fall inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta tacktäckningsmaterial.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs normalt inte bygglov för fasadändring. En bedömning huruvida bygglov krävs eller inte måste göras i varje enskilt fall och är beroende av hur den tänkta förändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Om byggnaden exempelvis ligger i en utpekad kulturmiljö krävs vanligtvis att du söker bygglov.

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om fasadändringar. 

Kontakt