Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov". Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

9. Handlingar du ska skicka in

Ansökningshandlingar finns under flik nummer 13 blanketter.

När du gör en ansökan behöver du skicka in dessa handlingar:

  • Ifylld och underskriven ansökningsblankett.
  • Teknisk beskrivning där du redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, ventilation, uppvärmning, energi och säkerhet. 
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). På situationsplanen ska norrpil finnas. Alla byggnader och vägar som finns på fastigheten ska redovisas med användningssätt och yta.

          En situationsplan kräver olika typer av kartunderlag:

1.      Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan när du ska bygga den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera. Kartan får vara max 2 år gammal.

2.      Förenklad nybyggnadskarta krävs som underlag till situationsplanen när du söker bygglov för till exempel tillbyggnader, garage och uthus inom detaljplanelagt område. Om du har en äldre nybyggnadskarta kan du använda den som underlag.

3.      Baskarta med fältkontroll krävs vid bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område. Kartan redovisar fastighetsgränser, byggnader och markhöjder. I vissa fall bedömer vi att det räcker med en enkel baskarta.

Kartkostnader och kartbeställning finns här

  • Planritning i skala 1:100. En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan). Planritningen ska visa fast inredning (exempelvis toalettstol, handfat, dusch, köksinredning), användning för samtliga rum och vara måttsatt. 
  • Fasadritning i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa taket, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.  
  • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritning visar en genomskärning (snitt) i byggnaden från sidan och visar till exempel rumshöjd, golvnivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, marknivå och skorsten. 
  • Ritningar på eventuella ventilations-, avlopps- och vatteninstallationer.
  • Eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

OBS. Skicka inte kopior, utan endast ett exemplar av gällande handling.

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det betyder att ritningarna ska vara noggrant ritade i rätt skala med svarta linjer på vitt papper. Formatet ska antingen vara A4 eller A3-format.

Om ritningarna har fel skala eller är ritade på rutat papper kan vi inte pröva din ansökan. Ansökan är i så fall ofullständig och vi begär in en komplettering. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

Hitta certifierade kontrollansvariga hos Boverket

Kontakt