Gå till innehållet

Elda upp en byggnad

3. Innan eldning

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar

Samhällsbyggnadsförvaltningen besvarar din anmälan med ett beslut. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1 030 kr per timme.

Du kan behöva rivningslov eller rivningsanmälan

Om samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar din ansökan ska du även ta reda på om du behöver rivningslov eller rivningsanmälan, samt informera och rådfråga brandförsvaret om eldningen.

Ingen övning när brandrisken är hög

Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Brandförsvaret och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer risker

I byggnader finns oftast elektronik och annat som räknas som farligt avfall. Om du fått tillstånd att elda en byggnad måste du ta bort allt farligt avfall från byggnaden och transportera bort det innan byggnaden tänds på.

Brandförsvaret och miljöförvaltningen besöker byggnaden tillsammans med fastighetsägaren för att bedöma risker som eldningen kan medföra. Till exempel bedömer de risken för förorening av närliggande vattendrag och/eller dricksvattenbrunnar samt risken för olägenhet för närboende. De undersöker också om det finns miljöfarliga ämnen i byggnaden. 

Du måste alltid följa de instruktioner som brandförsvaret ger. 

Kontakta oss