Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

1. Om hälsoskyddstillsyn

Från och med 2015 gäller årlig tillsynsavgift för företagare som bedriver hälsoskyddsverksamhet. Det berör exempelvis skolor, bassängbad, tatuerare, campingar, fotvårdare och bostadsuthyrare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ut information och beslut om avgiftsklassning till verksamheter som berörs av den årliga avgiften. 

2. Årsavgift och timavgift

Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten. Avgiften som företaget ska betala baseras på vilken avgiftsklass ni tillhör. Under år 2020 är avgiften 1 088 kr per timme.

Taxa för prövning inom miljöbalken

3. Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften täcker handläggningstiden för den återkommande tillsynen. I handläggningstiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, inläsning, granskning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet framåt.

Tillsynen ser inte alltid likadan ut utan anpassas till den enskilda verksamhetens tillsynsbehov. Tillsynen kan till exempel bestå av en föranmäld inspektion och en oanmäld inspektion under en treårsperiod.

4. Vad avgör vilken avgiftsklass som är aktuell?

Vid bedömning av verksamheten utgår Samhällsbyggnadsförvaltningen helt från Sveriges kommuner och landstings (SKL) riskklassificering. Verksamheten placeras i en förutbestämd avgiftsklass som beror på inriktning och omfattning och därmed ges en uppfattning av behovet av tillsyn.

5. Vad händer under och efter ett tillsynsbesök?

Under tillsynsbesöket granskas egenkontrollen, förebyggande åtgärder och hur tidigare brister har hanterats. En bedömning görs efter varje ordinarie inspektion. Brister som kräver uppföljning kan leda till en extra tillsyn och därmed också extra tillsynsavgift.

En verksamhet kan även få en reducerad avgift om Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att antalet tillsynstimmar är för många i förhållande till hur verksamheten drivs. Det är en så kallad erfarenhetsbedömning.

Kontakta oss