Gå till innehållet

Enskilt avlopp

3. Anmälan och ansökan

Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen för att anordna en ny anläggning, ändra en befintlig eller ansluta en vattentoalett till befintlig anläggning.

Enligt lokala föreskrifter för Östhammars kommun gäller förbud mot installation av vattentoalett ansluten till markinfiltration inom detaljplanelagt område. Det krävs också tillstånd för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett inom dessa områden. Utanför detaljplanelagt område krävs endast en skriftlig anmälan för avloppsanordningar utan ansluten vattentoalett.

Ansökan/anmälan för avloppsanläggningen ska vara skriftlig. En komplett och utförlig ansökan/anmälan möjliggör en snabbare och effektivare handläggning.

Så här gör du steg för steg:

  1. Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram underlag för din ansökan.

  2. Välj typ av anläggning. Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.

  3. Kontakta dina grannar för att få reda på var befintliga närbelägna dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar finns.

  4. Ansök. Fyll i ansökningsblanketten, gör en situationsplan där du markerar efterfrågade uppgifter och beskriv din tänkta avloppsanläggning. Ansökan ska vara undertecknad och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

  5. I de flesta fall behöver du gräva en 2 meter djup provgrop som en handläggare kan besiktiga. Du kommer få ett brev om detta och i det brevet får du även kontaktuppgifter till den som handlägger ditt ärende.

  6. Vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga din anläggning. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång. Anvisningar för fotodokumentation och ett utförandeintyg skickas med beslutet.

  7. Fotodokumentation och ifyllt utförandeintyg ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter att anläggningen inrättats. Du kommer få ett skriftligt svar när handlingarna har granskats. En kopia på detta svar skickas till Renhållningsverket som registrerar anläggningen för slamtömning.

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp 11 december 2019

En skiss av infiltrationsanläggningen inritad på en tomtkarta ska bifogas ansökan