Gå till innehållet

Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning

Medborgarundersökningens resultat är omfattande och kan presenteras på många olika sätt. En stor del av resultatet används direkt i kommunens uppföljning vilket gör att det är en betydande del i den övergripande styrningen av kommunen.

Sett till hela medborgarundersökningen 2019 sticker tre områden ut som särskilt viktiga för invånarna i Östhammars kommun.

Dessa är:

 1. Kommunens vatten och avlopp
 2. Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän
 3. Tillgång till fritidsmöjligheter

Vi vill naturligtvis gärna berätta om vad vi gör, och planerar att göra, för att stärka oss inom just dessa områden.

Vi formar vår kommun tillsammans!

1.  Kommunens vatten och avlopp

Östhammar Vatten AB är VA-huvudman och ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Östhammars kommun. Gästrike Vatten AB är moderbolag och driftbolag som sköter drift, underhåll och utveckling av de kommunala VA-tjänsterna.

Kortfattat läge om vatten och avlopp i Östhammars kommun

Den kommunala vattenförsörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Det saknas naturgivna förutsättningar för större uttag av råvatten för dricksvattenproduktion i kommunen och vid flertalet av de kommunala vattentäkterna finns kvalitetsproblem bland annat kopplat till låga grundvattennivåer. Uttagen ur täkterna överskrider den årliga grundvattenbildningen, speciellt vid de senaste nederbördsfattiga åren.

Kapaciteten hos avloppsreningsverken i framför allt Östhammar och Alunda nyttjas till fullo vilket ger en mycket begränsad möjlighet till att möta önskad tillväxt.

Utifrån kapacitetsbegränsningar gällande både vattenförsörjning och avloppsrening så är möjligheterna till nyanslutningar till kommunal VA-försörjning mycket begränsade på många orter inom Östhammars kommun.

Detta gör vi idag för att förbättra läget

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Vi bygger en överföringsledning som ger invånarna i Österbybruk och Alunda bättre vatten och stabilare leverans. Det är en investering för framtiden som gör att vi kan ansluta fler och möjliggöra exploateringar i båda orterna. Ledningen blir drygt tre mil lång och byggs i två etapper. Etapp ett är sträckan Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk. Andra etappen går till Alunda. Allt beräknas vara klart hösten 2021.

Läs mer på Gästrike Vattens hemsida; https://www.gastrikevatten.se/ooa och https://www.gastrikevatten.se/samverkan-osthammars-och-tierp-kommuner.

Några övriga planerade aktiviteter 2020 är:

 • Fortsatt utredning av Alunda avloppsreningsverk
 • Åtgärder på ledningsnätet med fokus i Alunda
 • Grundvattenutredningar av flera vattentäkter
 • Förbättrad beredning på Östhammars vattenverk.
 • Fortsatt utredning och förstudie för nytt reningsverk i Östhammar och Öregrund
 • Fortsatt utredning och förstudie för ett avsaltningsanläggning för de östra delarna
 • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer
 • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder

2.  Förtroende för kommunens politiker och
      tjänstemän

Östhammars kommun har en lång resa att göra gällande upplevelsen av inflytande. Vi bör bevara och förstärka vårt arbete med information och prioritera vårt arbete med förtroendeskapande och möjligheter att påverka. Ca hälften av de svarande i enkäten var i åldersspannet 65-84 år, en målgrupp som både har och kommer ha mycket kontakter med kommunen till följd av den demografiska strukturen i Östhammars kommun.

Helhetsbedömningen baseras på fyra intervjuområden:

 1. Kontakt
 2. Information
 3. Påverkan
 4. Förtroende

När det gäller möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker dalar Östhammars kommun i resultaten, å andra sidan är det mer än hälften av de svarande som inte har någon åsikt. Det kan vara så att det för den absoluta majoriteten inte är självklart att se att de kan uppleva inflytande genom att kontakta en politiker, utan snarare tjänstepersoner.

Resultatet som helhet förbättras. Man kan se att kvinnor uppvisar en uppgång i sin upplevelse att de har inflytande. Framför allt bottnar de i en ökad upplevelse av att de har tillgång till och får relevant information från kommunen och dess verksamheter. Den ökningen ses inte hos män i samma utsträckning.

På motsvarande sätt som under punkten kontakt handlar påverkan och förtroende om kontakten mellan politiken och medborgarna, men också hur tjänstepersonsorganisationen svarar upp både på fattade politiska beslut och invånarnas input till verksamhetsutveckling och kommunens utveckling i stort. Utvecklingen är nedåtgående.

Ett mycket tydligt arbete med att öka inflytandet för ungdomar var att guida dem till kontakt med politiken under samhällsveckan hösten 2019, där många medborgarmotioner blev utfallet av den aktiviteten från just unga (åk 8). De ungdomarna syns inte i statistiken här, men dock i medborgamotionsflödet.

Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att:

 • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
 • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
 • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
 • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
 • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
 • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
 • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
 • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
 • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
 • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften

Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet. Se nedan.

Inflytande och delaktighet

På kommunens hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delak­tighet och inflytande för kommunens invånare. Du hittar alla tjänsterna här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/

Påverka genom Medborgarmotion

Bland dessa finns delaktighetstjänsten Medborgarmotion. Under året hanterades fem medborgarmotioner, varav tre fick tillräckligt stöd för att lämnas till berörd nämnd.

Fråga politiken

Tjänsten Fråga politiken, där du kan ställa en skriftlig fråga till en eller flera politiska partier, genererade under samma period 8 frågeställningar. Samtliga ställda frågor och färdiga svar finns att läsa här: http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken/

Ring kundtjänst - Östhammar direkt

Öst­hammar direkt (ÖD) hanterade hela 67000 telefonsamtal under 2019. Hela 62 % hanterades och avslutades av Östhammar direkt. Övriga samtal kopplades vidare och besvarades av en specifik för­valtning.

Östhammar Direkt  2019
Antal telefonsamtal 67 000
Kundärenden 35 000
Varav avslutat i ÖD 62%
Kanaler in till ÖD  
Telefon 72%
E-post 21%
Besök 5%
Facebook 1%

Läs protokoll på digitala anslagstavla

Under 2018 lanserades kommunens digitala anslagstavla. Du hittar den här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunens-anslagstavla/ När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på den elektroniska anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Delta i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och det högst beslutande organet i kommunen. Visste du att alla kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben? Det gör dom. Här kan du följa mötet i realtid och till exempel ta del av allmänhetens frågestund, som inleder varje sammanträde. Mer om hur Du kan ställa en egen fråga till någon politiker i kommunfullmäktige hittar du här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige/

Ge ris och ros - skicka in dina synpunkter

Det är naturligtvis viktigt för oss att få reda på vad vi kan göra bättre eller när saker inte fungerar som de ska. Via den digitala synpunktshanteringen kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter, både på vad du tycker att vi gör bra och vad vi kan förbättra. Synpunktshanteringen hittar du här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/synpunkter-och-klagomal/

Följ och kommentera oss i social medier

Kommunen använder sig även av sociala medier i dialog med medborgarna; Framförallt Facebook men också Twitter, Youtube och Instagram. På Facebook publiceras mycket information och nyheter medan Instagram är ett sätt att följa olika medarbetares eller verksamheters arbete i vardagen. En genväg till våra sociala medie-konton finns på hemsidans startsida. Annars söker du med fördel efter Östhammars kommun i respektive kanal, för att hitta oss.

Möt politiker och tjänstemän

Under 2019 genomfördes en dialogturné med stopp i de större tätorterna. Med på dialogturnén fanns politiker från samtliga nämnder och förvaltningschefer, för att svara på frågor och berätta om verksamheterna.

Engagera dig 

I många av kommunens orter och bygder finns utvecklingsgrupper. Dom finns till för att bereda invånarna möjlighet att bidra till utvecklingen i kommunen eller den egna orten. Är du nyfiken på om det finns någon utvecklingsgrupp där du bor eller är du intresserad av att engagera dig, läs mer här: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/lokala-utvecklingsgrupper/

Andra sätt att bidra till kommunens utveckling är att rösta i kommunalvalet var 4:e år, engagera sig i något politiskt parti eller rent av bli en av våra drygt 1600 viktiga medarbetare.

3. Tillgång till fritidsmöjligheter

Östhammars kommun har som mål att erbjuda kommunens invånare tillgång till ett mångsidigt fritidsutbud som de är nöjda med. Inom ramen för uppdraget ingår verksamhet i idrotts- och fritidsanläggningar, stöd till föreningar, och utveckling av det rörliga friluftslivet.

Fritidsanläggningar

På de sim- och sporthallar som drivs av kommunen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att tillgodose bättre tillgång till fritidsmöjligheter för våra invånare.

Några av viktigare satsningarna vi gör i nuläget och framöver är:

 • Utökade öppettider på våra bad under lov och studiedagar.
 • Utvärdering av Alundabadet för att undvika driftstopp under kommande sommar.
 • Utökade bastutider i Frösåkershallen och i Öregrunds Sporthall.
 • Dialog med kommunens ungdomsgårdar kring hur vi kan nyttja anläggningar i syfte att stimulera ungdomar.
 • Kultur- och fritidsförvaltningens gyminstruktör finns till hands och roterar på anläggningarna med målsättningen att utöka möjligheten att få hjälp att komma igång med lämplig träning och därigenom skapa ett friskare och mer aktivt liv.
 • Under våren genomförs en marknadsundersökning kring gymmet i Frösåkershallen. Kundernas åsikter kommer att vägas tungt när ett nytt gym ska utformas i samband med att den nya Frösåkershallen byggs.
 • Föreningsdialog med information om taggsystem, trygghet och tillgänglighet.

Föreningar

Östhammars kommun arbetar ständigt med att utveckla dialogen med kommunens föreningar för medskapande och delaktighet.

Inom idrottsområdet jobbar vi i nära samverkan med Riksidrottsförbundet-SISU Uppland och våra föreningar med ledning av Riksidrottsförbundets strategi 2025. Strategin syftar till att få flera i rörelse, främja trygg och jämställd idrott, samt skapa en ny syn på träning och tävling.

Vi utvecklar kommunens föreningsstöd och behöver bli bättre på att synliggöra allt som görs och finns i kommunen genom den ideella sektorn. Om vi tydligare kan visa vad föreningar som får bidrag av oss gör ökar förhoppningsvis insikten att kommunen möjliggör för föreningar att utveckla idrott, fritidsaktiviteter och anläggningar.

Friluftsliv

Östhammars kommun har goda grundförutsättningar när det gäller tillgång till ett attraktivt friluftsliv. Vi behöver säkra tillgången till våra natur- och friluftsområden samt stärka synligheten.

I nuläget arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen med att ta fram en friluftspolitisk plan. Det är en plan för hur vi som kommun vill utveckla friluftslivet. Den friluftspolitiska planen tas fram i bred samverkan mellan markägare, bolag, föreningar, privatpersoner och förvaltningar för att se vad kommunens centrala vilja med friluftslivet är. Syftet med planen är att sprida kunskap om våra särskilt fina naturområden och att göra dem tillgängliga för alla. Det handlar om att göra det lättare för funktionsnedsatta att ta sig till friluftsområden och ut på vandringsleder. Det handlar också om att säkerställa att vi har friluftsområden som ligger nära våra tätorter och att det finns goda möjligheter att ta sig dit på gång- och cykelvägar och med bil och kollektivtrafik.

Kommunen samarbetar även med Upplandsstiftelsen för att på ett bättre sätt synliggöra och utveckla våra möjligheter till natur och friluftsliv. Bland annat genom att utveckla www.naturkartan.se och www.osthammar.se med lättillgänglig och lockande information. Vi jobbar även med att ta fram skötselinstruktioner med kvalitetskrav på olika typer av friluftsanläggningar för ökad attraktivitet.

Relaterade länkar