Gå till innehållet

Olyckor och kriser

5. Sevesoanläggning

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen riktar sig till verksamheter som vid olika tillfällen hanterar stora mängder kemikalier. Östhammar kommun har tillsammans med verksamheten skyldighet att på olika sätt informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar.

 

Bakgrund

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, vilken omfattar verksamheter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemikalier och mängd, omfattas verksamheterna av antingen den högre eller den lägre kravnivån.

I Östhammar kommun finns en verksamhet som omfattas av den högre kravnivån nämligen AB Sandvik Coromant i Gimo.

 

Hur varnas du och vad ska du göra?

I händelse av allvarlig olycka ska de som bor eller vistas i Gimo tätort varnas och informeras. Brandförsvaret kan via radio, TV eller utomhusvarningssystem sända ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA.

Läs mer om kommunens plan för räddningsinsatser vid AB Sandvik Coromant, Gimoverken

Viktig säkerhetsinformation från Uppsala brandförsvar och AB Sandvik Coromant

Kontakta oss