Gå till innehållet

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, e-postadress, bostadsort, vilken typ av hjälp du är i behov av eller vilken typ av hjälp du vill ge. Syftet med en sådan behandling är att kunna förmedla kontakt mellan de som är i behov av hjälp och de aktörer som anmält intresse för att hjälpa till med anledning av coronavirusets spridning i samhället.

Vi har fått dina uppgifter från dig eller din organisation i samband med att du fyllt i anmälan på vår hemsida www.osthammar.se/vihjalper eller lämnat uppgifterna till oss via telefon. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse, artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att sparas så länge som anges i gällande dokumenthanteringsplaner.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med aktörer som anmält intresse för att hjälpa till eller privatpersoner som anmält behov av hjälp (se ovan). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östhammars kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0173 – 860 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osthammar.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakter