Gå till innehållet

Rapportera köldmedier

Om du är operatör, alltså ansvarar för en anläggning, där det finns till exempel kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump, måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar kyla eller värme.

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar och är i regel kraftiga växthusgaser, så kallade f-gaser. När dessa släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten, på liknande sätt som koldioxid.

Det är därför viktigt att du som har köldmedieanläggningar i din verksamhet följer reglerna för att förhindra utsläpp.


Läckagekontroll

Du som är operatör och har en eller flera utrustningar inom en anläggning ska på de utrustningar som innehåller köldmedia motsvarande minst 5 ton koldioxidekvivalenter genomföra läckagekontroll minst en gång per år.

Läs mer om vad som gäller för läckagekontroll nedan.

Årlig rapport:

Du som är operatör och har en eller flera utrustningar inom en anläggning ska, i de fall den sammanlagda mängden köldmedia inom anläggningen når upp till motsvarande minst 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, skicka in en årlig rapport till tillsynsmyndigheten. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars året efter det att läckagekontrollen gjorts. I den totala mängden koldioxidekvivalenter är det endast utrustningar som omfattas av krav på läckagekontroll som räknas med.  


Det är också du som ansvarar för att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.


Du ansvarar också för att se till så att fina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.

Du ska också informera miljöenheten om du installerar nya aggregat.

Frågor & svar om köldmedier

När behöver jag lämna in en rapport?

Du som har ett eller flera aggregat, motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter, där mängden köldmedier uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter ska utöver läckagekontroll också sammanställa en årlig rapport.


Rapporten skickas via post eller e-post:

Östhammars kommun
Miljöenheten, Box 66
742 21 Östhammar 


byggochmiljonamnden@osthammar.se

När behöver jag inte lämna in en rapport?

Du behöver inte lämna in en rapport om din anläggning understiger 14 ton koldioxidekvivalenter

Vad ska rapporten innehålla?


Observera att samtliga uppgifter nedan ska ingå i rapporten.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress. 

 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.

 3. Förteckning över utrustning.

 4. Kontaktuppgifter.

 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat. 

 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.

 7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad.

 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen. 

 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer. 

 10.   Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll. 

 11.   Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

 12.   Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.

 13.   Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
Vad händer om jag inte rapporterar?

Om du inte kontrollerar dina köldmedier eller skickar in årsrapporten i tid är miljöenheten skyldig enligt lag att döma ut miljösanktionsavgift.

Typ av företeelse

Avgift

Skicka in årsrapport efter 31 mars

1 000 kr

Utebliven årsrapport eller för sent utförda kontroller

5 000 kr

Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e

5 000 kr

Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat

5 000 kr

Inte föra register över åtgärder på aggregat

2 000 kr

Använda ej certifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning

10 000 kr

Hur anmäler jag installation av ny utrustning?

Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du anmäla det till Miljöenheten på Östhammars kommun

Anmälningsblankett finns hos certifierade kylföretag.

Kom ihåg att du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

Vilka är avgifterna?

Avgift tas ut för tillsyn och handläggning av inkomna årsrapporter. 

Här kan du läsa mer om gällande Miljötaxa.

Vilka regler gäller för läckagekontroll?

I anläggningarna finns köldmediet inneslutet. Under drift förekommer normalt endast mindre läckage som levererar värme eller kyla till byggnader.

Det är vid haverier, allmän hantering av köldmediet och vid skrotning av anläggningarna som de huvudsakliga utsläppen sker. I äldre anläggningar, t.ex. luftkonditionering i äldre bilar och äldre luftkonditioneringsanläggningar, har läckage varit vanligt även under drift. Därför är det viktigt att göra läckagekontroller. Hur ofta kontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (ton CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer 

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen (517/2014).