Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

5. Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas "förorenaren betalar". Det är en EU-regel som innebär att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndigheternas kostnad för tillsyn. Kommunen tar även ut en timavgift vid befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Det är miljöbalken och den kommunala taxan som styr avgiften för prövning och tillsyn. Avgiften omfattar den faktiska handläggningstiden som verksamheten kräver.

Handläggning kan till exempel vara:

  • kontakter med berörda
  • samråd med andra myndigheter
  • inspektioner och kontroller
  • provtagning
  • granskning av års- och miljörapporter
  • anteckningar
  • skrivelser och underlag