Gå till innehållet

Företagsklimat i Östhammars kommun

Vi arbetar ständigt för att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat att vara stolta över. Med det menar vi att det startas många nya företag i kommunen, att attityderna till företagande är goda och de företag som har kontakt med myndigheterna är nöjda med denna kontakt. För att uppnå detta har vi arbetat fram en handlingsplan.

1. Varför ett starkt näringsliv?

Östhammars kommun har en ambition att erbjuda goda förutsättningar för starkt lokalt näringsliv. Poängen med det är dels att näringslivet skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och finansiering av välfärden. Men det handlar väl så mycket också om ”bilden av Östhammars kommun” – dvs den bild vi har av oss själva vi som bor här och den bild vi signalerar till alla andra som besöker oss eller ser på oss. En starkt självbild och en självbild som återspeglar andras upplevelser av oss gör det både mer attraktivt att bo och verka i vår kommun samtidigt som det gör det mer attraktivt att ha med oss att göra.

2. Vårt mål

Man kan mäta företagsklimat på många olika sätt. Vi följer huvuddelen av alla de olika mätningar som utförs och så har vi valt ut en av dessa som vi mäter oss mot, kopplar insatser till och som vi också redovisar mot för våra politiska företrädare. Det är Nöjd Kund Index.

Nöjd kund Index får vi löpande utifrån vad företag som kommer i kontakt med kommunens myndighetsutövning svarar på sin upplevelse av den kontakten. Vårt index idag är sammantaget 62 (2019 års myndighetsärenden). Ett index som placerar oss långt ner i listan bland de 173 kommuner i Sverige som deltar i den öppna jämförelse, som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar.

Vårt mål är att först förflytta oss över 70-gränsen sammantaget för att sedan tas oss över den gemensamma ambition som finns i vårt samarbete med andra kommuner i regionen (75). 

3. Strategi

En given utgångspunkt i kommunens näringslivsfrämjande arbete är att vår uppgift är att kommunen i alla delar ska hjälpa företagaren att lyckas med sina ambitioner. Det ska inte förväxlas med att ”oavsett vad företagaren avser att företa sig, så ska kommunen hjälpa till”. Kommunens resurser och kompetens ska ställas till företagarens förfogande för att vägleda företagarens ambitioner framåt till ett så gynnsamt resultat som möjligt.

Kommunens strategi går ut på att ha ett stort internt fokus på de processer som vi kan påverka, att samarbeta med andra aktörer inom de områden som samarbeten bedöms ge ett större effekt på resultatet och på att stärka kännedomen om kommunens arbete för att därigenom inspirera andra att göra oss bättre eller att själva genomföra insatser. 

4. Insatser

Vårt index är idag 62. För att vi ska bli ”riktigt hundra”, så återstår 38. Därför har vi symboliskt satt upp 38 punkter på vår åtgärdslista. Några är genomförda, andra genomförda men behöver förstärkas och ytterligare några återstår att genomföras.

Listan på insatser har delvis skapats av oss själva, delvis av företagare som givit oss inspel. Nu bjuder vi in dig att komma med idéer och synpunkter på den.

Insats Status Kategori
Kontinuerlig information via webbsändningar Återupptas 20/8 2020 Information
Tydlig kommunikation i myndighetsärenden Nya mallar nov 2020 Information
Nyhetsbrev för företagare Regelbundna utskick Information
Företagsbesök av politiker och företagare  Genomförs veckovis Information
Informationsmöten med företagarföreningarna Hösten 2020 Information
Tydlig info för företagare på kommunens hemsida Justeras hösten 2020 Information
Rådgivning/coachning till nyföretagare NyföretagarCentrum lokalt Rådgivning
Företagslotsning till företag Bokas via kundtjänst Rådgivning
Etableringsservice till företag som söker etablering Bokas via kundtjänst Rådgivning
Möjlighet till avgiftsfri rättelse i miljöärenden Bokas via kundtjänst Rådgivning
Rättelsetrappan Nyhet - nov. 2020 Rådgivning
Rådgivning i tillsynsarbetet. Lätt att förstå lagkrav Ny rutin hösten 2020 Rådgivning
Förstärkt rådgivningsstöd lokalt kopplat till Covid 19 Erbjudande genom SKB NU Rådgivning
Rådgivning & finansiering (både lån och riskkapital) Via Almi Råd/finans
Aktiv synpunktshantering Synliggörs externt feb 2021 Service
Enkelt att följa sitt myndighetsärende Ny rutin dec 2020 Service
Tydliggöra förväntningar på varandra – lätt göra rätt Ny info på hemsida, brev 2020 Service
Ringa i samband med besked i negativ riktning Ny rutin hösten 2020 Service
Välkomstbrev till nya / nyetablerade verksamheter Ny rutin hösten 2020 Service
Tydlig överlämning vid handläggarbyte, myndighet Ny rutin hösten 2020 Service
Rutiner kring bemötande, attityd och återkoppling Hösten 2020 Service
Dialogmöten inför upphandlingar Pågående Upphandling
Aktiv avtalsuppföljning av kommunal upphandling Sedan 2019 Upphandling
Uppföljning och redovisning av leverantörstrohet Pågående Upphandling
När så är möjligt – dela upp i mindre upphandlingar Pågående Upphandling
Förenkla språket i upphandlingsdokumentet  Sedan 2019 Upphandling
Anbudsskola Hösten 2020 Upphandling
Träffa en upphandlare  Nyhet hösten 2020 Upphandling
Samarbeten och utveckling inom besöksnäringen Via Visit Roslagen Samarbeten
Involvera näringslivet i kommunens tillväxtarbete Tillväxtråd feb 2021 Samarbeten
Stärkt effektivitet & tillgänglighet hos myndigheten Samarbetsavtal på plats Effektivitet
Snabbare handläggning av miljöärenden Resursförstärkning från 2021 Effektivitet
E-tjänster för anmälningspliktiga verksamheter mm Internt projekt 2021 Effektivitet
Samarbeten mellan lokalt näringsliv och skola   Kompetensf
Yrkesutbildningar kopplat till näringslivets behov   Kompetensf
Planläggning av industri och kontorsfastigheter Planläggning i Alunda + Östhammar Övrigt
Ta betalt efter tillsyn istället för en årlig avgift före Behandlas politiskt hösten 2020 Övrigt

Kontakta oss

Prenumerera på Tillväxtnytt