Gå till innehållet

Myndigheterna har sagt sitt om ett slutförvar i Forsmark

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte ansökan enligt kärntekniklagen med förutsättningen att en stegvis prövning sker.

Mark- och miljödomstolen menar i sitt yttrande att SKB har ett gediget underlag men att domstolen med nuvarande underlag ej kan tillstyrka ansökan enligt miljöbalken när det gäller den föreslagna kopparkapselns långsiktiga säkerhet.

Frågan om lokal folkomröstning i slutförvarsfrågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 30 januari.

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

Kontakter

Publicerad
23 januari 2018
Senast uppdaterad
23 januari 2018
Ansvarig organisation
Slutförvarsenheten