Gå till innehållet

"Att jobba med folkhälsa är att ta ansvar för framtiden"

Elin Zetterberg är vår enhetschef för hjälpmedel och förebyggande insatser. Hon arbetar för att människor ska kunna fortsätta vara friska och ha en god livskvalitet. Just nu pågår ett arbete för att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre.

Ett sommarjobb på ett särskilt boende väckte Elin Zetterbergs intresse för att jobba med människor. Våren 2015 tog hon examen som folkhälsovetare och nu leder hon arbetet på enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser. Här jobbar hon som enhetschef tillsammans med sex medarbetare. De skapar förutsättningar för kommuninvånare att bibehålla självständighet och hälsa genom insatser som anhörigstöd, syn- och hörselinstruktör, bostadsanpassningsbidrag, hjälpmedel och förebyggande hembesök. På enheten är det ”högt i tak” och tillsammans har de många idéer och goda tankar om hur de ska jobba förebyggande med hälsofrågorna.

Nödvändigt att jobba förebyggande

Elin har ett viktigt och meningsfullt arbete som hon tycker mycket om.
  – Jag saknade jobbet jättemycket när jag var hemma för att vara föräldraledig, säger Elin.
Varje dag pendlar hon mellan Lindbacken, utanför Uppsala, och arbetsplatsen i Östhammar. Det är en knapp timmes enkel resväg, vilket hon tycker fungerar bra. 
  – Jag är glad över att jobba i en kommun som satsar på folkhälsa, det är att ta ansvar för framtiden och kommuninvånarna. Och jag skulle gärna se att det satsades ännu mer på detta, säger Elin.
Enligt henne saknas lagkrav på en del av insatserna och långt ifrån alla kommuner prioriterar det här arbetet. Men hon tycker det är viktigt, främst för att människor ska få vara friska och må bra såklart, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. 
  – Vågar vi satsa på förebyggande insatser kommer vi se vinster på längre sikt, både vad gäller hälsa och ekonomi, säger hon.

Arbete med förebyggande insatser

Fallolyckor är ett exempel som kan innebära ett stort lidande för både individ och samhälle. Ofta går de att förebygga med enkla medel, till exempel hembesök för att berätta om hur man kan förebygga olyckor.
  – Varje år anordnar vi aktiviteter under Balansera mera-veckan – en nationell kampanjvecka för äldres säkerhet som syftar till att förhindra fallolyckor. Enligt Socialstyrelsens patientregister är Östhammars kommun topp 20 av alla kommuner i landet med lägst andel kommuninvånare över 65 år som behöver uppsöka slutenvård till följd av en fallolycka.

Ge anhöriga stöd

En utmaning för enheten är att nå ut med de insatser som de erbjuder, exempelvis till anhöriga.
  – Det kan vara svårt att ta till sig att man själv kan vara i behov av stöd när fokus ligger på att stötta sin närstående. Därför behöver vi alla hjälpas åt att synliggöra anhöriga och erbjuda dem stöd, säger Elin.
Anhöriga som stödjer och hjälper en närstående riskerar själva att få försämrad hälsa. På Anhörigcentrum, som är en del av enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser, fokuserar de på att ge anhöriga stöd genom till exempel stödsamtal och må-bra-grupper. 
  – För de flesta anhöriga mår bra av och vill hjälpa sin närstående, men man kan behöva lite påfyllnad för att inte själv bli sjuk, säger hon.

Förebygga ofrivillig ensamhet

Ett annat uppdrag som Elin arbetar med just nu handlar om att förebygga ofrivillig ensamhet hos målgruppen äldre i Östhammars kommun. Hon är sammankallande i arbetsgruppen som även består av hälsoutvecklare, personligt ombud, biståndshandläggare och psykolog. Arbetet genomförs i samverkan med Region Uppsala och är uppdelat i två delar.
  – Initialt handlar det om att identifiera befintliga kontaktvägar och arbetssätt samt kartlägga hur vi jobbar med att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre, säger hon.
Därefter ska gruppen föreslå fler insatser kring hur olika aktörer kan samverka mer och utveckla arbetet.
  – Det är ett viktigt arbete och jag tror att fler än någonsin kan uppleva en känsla av ofrivillig ensamhet i rådande pandemi, säger hon.

Utveckla samverkan

För att lyckas med uppdraget krävs att många är delaktiga, inte minst de professioner som arbetar närmast målgruppen äldre och kommuninvånarna själva.
  – Vi har skickat ut frågor till olika professioner som möter målgruppen om hur de arbetar med människor som upplever ofrivillig ensamhet. Och vi kommer snart att skicka ut en enkät till kommuninvånarna om deras upplevelse av ofrivillig ensamhet, för att vi tillsammans ska kunna utveckla det förebyggande arbetet, säger Elin.
Nu uppmanar hon alla att bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Den viktigaste samarbetspartner är kommuninvånarna själva, eftersom de har informationen om hur de mår och vad som behöver göras för att förebygga ofrivillig ensamhet.
  – Vi behöver samverka bättre för att nå längre. Ju fler som bidrar till vårt arbete, desto bättre förutsättningar kan vi skapa för kommuninvånarna, säger Elin. 

Kontakter

Publicerad
11 juni 2020
Senast uppdaterad
11 juni 2020
Ansvarig organisation
Socialförvaltningen