Gå till innehållet

Frågan om veto för utbyggnad av SFR nu redo för beslut i Östhammars kommunfullmäktige

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april planeras det att fattas beslut om kommunens inställning till utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige accepterar etableringen men under förutsättning att kommunen ges vetorätt vid en större ändring av verksamheten. Innan ärendet tas upp av kommunfullmäktige ska det även hanteras av kommunstyrelsen och förslaget kan då komma att justeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Så här lyder formuleringen som kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit:

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker utbyggnad av anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall i Forsmark i Östhammars kommun i enlighet med Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan under förutsättning att beslutet förenas med följande förbehåll:

- att regeringen ska pröva tillåtligheten av verksamheten vid en omprövning av verksamheten samt

- att kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet meddelas.

Regeringen ska alltid pröva tillåtligheten av verksamheten och inhämta kommunfullmäktiges tillstyrkan om förändringen av verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. Det kan exempelvis, men inte uteslutande, gälla ökad avfallsvolym, ändrade avfallstyper, mellanlagring, ny transporttunnel eller fortsatt drift efter att kärnkraftsindustrins behov av anläggningen upphört.

 

Bakgrund

Den befintliga slutförvarsanläggningen SFR i Forsmark har varit i drift i sedan 1988. Tillstånd till den befintliga anläggningen gavs av regeringen 1983. Östhammars kommun hade även då vetorätt i prövningen. Kommunfullmäktige tillstyrkte 1982 ansökan med villkoret att regeringen skulle förbehålla sig rätten att pröva en utbyggnad av SFR.

I december 2014 lämnade SKB in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. SKB har ansökt om utbyggnad för att i första hand rymma rivningsavfall från Sveriges kärntekniska anläggningar. Utbyggnaden av SFR planeras i direkt anslutning till den befintliga anläggningen och den utbyggda anläggningen är tänkt att fungera som en anläggning.

I maj 2016 beslutade regeringen, efter en skrivelse från Östhammars kommun, att förbehålla sig rätten att pröva tillåtligheten av den planerade utbyggnaden. För att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs, enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken, kommunfullmäktiges tillstyrkan. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har därför att ta ställning till om utbyggnaden ska tillstyrkas eller inte.

Det slutliga beslutet om SKB ska få bygga ut SFR tas av regeringen. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har tillstyrkt SKB:s ansökan.

Mer information

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att publiceras på kommunens anslagstavla.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde hölls en presskonferens som går att se i efterhand på Östhammars kommuns YouTube-kanal.

Besök gärna vår webbplats med information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun. 

På slutförvarswebben kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

www.slutforvarforsmark.se

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta slutförvarsenheten. 

Kontakter

Publicerad
7 april 2021
Senast uppdaterad
7 april 2021
Ansvarig organisation
Växande kommun