Gå till innehållet

Nu förbättras avfallshanteringen vid Väddika avfallsanläggning

Åtgärder för att förbättra hanteringen av avfall vid Väddika avfallsanläggning har pågått senaste året. Nu intensifieras arbetet ytterligare för en hållbar avfallshantering.

– Det var efter att vi själva genomfört en egen granskning för att säkerställa att vi följer skatte- och miljölagstiftningen som vi identifierade brister och förbättringspotentialer, säger Myran Olsson, avfallschef på Östhammars kommun.

Väddika avfallsanläggning tar emot verksamhetsavfall, kommunalt avfall för mellanlagring, slam från kommunens reningsverk samt slam från enskilda avlopp, vilket uppgår till cirka 34 000 ton avfall inklusive 3000 ton slam per år.

Nu tar kommunen ett helhetsgrepp över anläggningen för att förbättra och säkerställa att tillstånd och lagstiftning följs men även för att skapa förutsättningar för fortsatt hantering av kommunens avfall. Flera  åtgärder är redan påbörjade.

Utbildning och delaktighet

Granskningen visade bland annat att det funnits viss kunskapsbrist.
– Detta har vi åtgärdat genom utbildning, löpande uppföljning och delaktighet samt större insyn i verksamhetens miljötillstånd och andra styrande dokument, säger Myran

Nya alternativ

Flöden av material som ska användas som konstruktions-och täckningsmaterial har inte varit tydligt. För att åtgärda detta införs ett transparant och tydligare system som är lätt att följa, bland annat genom koppling till användningsområden för en säker deponering.

Aska o reningsverksslam (kompost) är tänkt att användas vid sluttäckning av deponin. För att materialet ska kunna användas  måste vissa krav vara uppfyllda och man har därför påbörjat ett arbete  för att säkerställa att värdet på materialet, som ska användas, uppfyller kraven. Man har även påbörjat arbetet med uppdatering av sluttäckningsplan.

I dag har slammet förvarats på deponiområdet och hanteringen är, som verksamheten bedömer, inte förenlig med lagstiftningen.
– Nu utreder vi en annan hantering och behandlingsformer, exempelvis förbränning eller genom att kompostera och göra jord av slammet, säger Myran och berättar att man även tittar på möjligheten att bygga en egen avvattningsanläggning.

En åtgärd som man redan utfört är att man idag transporterar slammet från fettavskiljare till Uppsala Vattens biogasanläggning.

Samarbete med Gästrike Vatten

I dag tar anläggningen emot cirka 160 ton slam per månad från kommunens reningsverk, vilket i dagsläget komposteras på anläggningen. Arbete är påbörjat för att utreda om en annan möjlig behandling finns.

– Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med Gästrike Vatten som ansvara för reningsverken.

Vattenflödena på anläggningen visar på en för liten mängd ut från anläggningen, utifrån nederbörd. Åtgärder för att rensa diken, ledningar och att uppdatera kontrollprogram för provtagning är påbörjad.

– Målet med våra åtgärder är att säkerställa en säker avfallshanteringen för att trygga människors hälsa och miljö, för stunden och för framtiden genom att förbättra och hitta nya lösningar, säger Myran.

Kontakter

Publicerad
12 oktober 2021
Senast uppdaterad
12 oktober 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle