Gå till innehållet

Nya skolupptagningsområden i Östhammars kommun

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 3 december 2020 beslut om förändringar av skolupptagningsområden i Östhammars kommun. Beslutet gäller från och med hösten 2021. För de elever som kommer att tillhöra ett nytt skolupptagningsområde kommer övergångsregler gälla. Särskild information kommer att skickas hem till elever som berörs av förändringen.

Bakgrund

Kommunen är indelad i skolupptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola som ligger nära barnets bostad och till den skolan, ofta kallad placeringsskolan, har eleven rätt till skolskjuts. Skolupptagningsområdena i Östhammars kommun bygger på församlingsgränser och sedan har olika justeringar gjorts när bygdeskolor och skolor avvecklats. Vissa elever hänvisas idag inte till den närmaste skolan utan till annan skola. I vissa områden i kommunen påtalar vårdnadshavare att de önskar annan placeringsskola än den de idag hör till. Med anledning av detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat att en översyn av skolupptagningsområdena behöver genomföras.

Nya skolupptagningsområden från hösten 2021

Grunden för de nya skolupptagningsområdena är det som kallas för närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att en elev ska hänvisas till en skola nära det egna hemmet, se också skolverkets förklaring på https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/valja-forskoleklass-och-grundskola-eller-grundsarskola. Förvaltningen har utgått från närhetsprincipen, men har dragit om gränser så att en bygd, by eller område inte delas på ett onaturligt sätt.

När Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om de nya skolupptagningsområden fattade man också beslut om övergångsregler som innebär att elever byter skola efter årskurs 3 och 6, om man inte önskar göra det tidigare. För elever som ska börja förskoleklass gäller beslutet från hösten 2021, det vill säga att dessa elever börjar i den nya placeringsskolan hösten 2021. Det fria skolval som vi har i Sverige innebär också att man som vårdnadshavare alltid kan välja den skola man önskar, och eleven blir mottagen om det finns plats, man har dock bara rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola som är placeringsskola.

Elever som går i åk 7 eller 8 vårterminen 2021 berörs inte av skolbyte. De går färdigt i sin nuvarande skola och har skolskjuts till den skolan. Om elev vill byta till den nya placeringsskolan kan det göras.

Vad händer nu?

För elever som börjar förskoleklass gäller beslutet från hösten 2021. Mer information kommer per post till de vårdnadshavare som har elev som börjar förskoleklass i höst.
För elever som redan går i grundskolan gäller att skolbyte sker efter årskurs 3 eller 6 om man inte önskar göra det tidigare. För elever som kommer att få en ny placeringsskola kontaktar rektor på den nya placeringsskolan vårdnadshavare för att höra om byte av skola önskas till läsåret 2021/2022 eller om elev önskar gå kvar i nuvarande skola stadiet ut eller gå kvar hela skolgången.

Bilagor:

Karta- Skolupptagningsområden

Beslut 2020-12-03 § 142 Barn- och utbildningsnämnden

Kontakter

Publicerad
20 januari 2021
Senast uppdaterad
19 januari 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning