Gå till innehållet

Vårdnadshavare viktiga i arbetet med skolutveckling

Vårdnadshavares synpunkter efterfrågas i arbetet med att göra skolan till en mer trygg plats för eleverna. Studiero, skolnärvaro och vikten av tidiga insatser diskuterades också i samband med det allra första mötet i det nya vårdnadshavarrådet.

 I måndags hölls det första vårdnadshavarrådet i form av ett digitalt möte som samlade barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén, grundskolechef Christina Stenhammar, ordförande i barn- och utbildningsnämnden Josefine Nilsson och sex vårdnadshavare som representerade Olandsskolan, Österbyskolan och Vallonskolan.
  – Nästa gång kommer representanter från alla skolor att bjudas in och förhoppningsvis kommer fler vårdnadshavare att delta, säger Christina.
Punkter på dagordningen var syfte med rådet, nuläge i grundskolan, verksamhetsplanen 2022 samt information om skollokaler. Det fanns också möjlighet för vårdnadshavare att lyfta egna frågor.

Övergripande skolfrågor

Syftet med vårdnadshavarrådet är att vara ett forum för ordförande, utbildningschef, grundskolechef och vårdnadshavare att kunna resonera kring frågor som berör hela skolans verksamhet tillsammans med vårdnadshavare.
  – Hit kan man komma med idéer om vad som kan skapa goda förutsättningar för grundskolans och fritidshemmets utveckling, säger Christina.
Rådet är ett forum för allmänna övergripande skolfrågor, inga enskilda ärenden kommer att tas upp.

Positiva och negativa avvikelser 

Nuläget i grundskolan diskuterades och följande avvikelser noterades:

  • Lyckas tillsammans projektet löper på med fokus på skolornas systematiska kvalitetsarbete. Arbete med bokcirklar pågår.
  • Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen för åk 9 ökade till 75,7procent, i jämförelse med  läsåret 2019/20 då värdet var 71,7 procent.
  • Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökade till 85,3 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet på 84,6 procent.
  • Hög frånvaro bland elever under pandemin. Flera elever på varje skola med långvarig problematisk skolfrånvaro.
  • Meritvärdet 9 har sjunkit.
  • Det finns behov av att ser över behovet av särskilda undervisningsgrupp för elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, årskurs 5-9.
  • Frågan om språkbruk diskuterades och vikten av att både hem och skola arbetar för en nolltolerans mot verbala kränkningar.

Aktuella lokalfrågor

Beträffande nästa års verksamhetsplan nämndes tidiga insatser, skolnärvaro, ökad trygghet och studiero samt hälsofrämjande skolutveckling som prioriterade utvecklingsområden. Vid mötet diskuterades också lokalfrågor. De handlade om Österbyskolans nybyggda paviljonger som tas i bruk vid vårterminens start 2022, Alundas nya paviljonger som började användas i oktober och om Edsskolan och Kristinelunds mellanstadium som har flyttat in på Frösåkersskolan.
  – Just nu pågår ett bygge av ny matsal på skolan och möjlighet att nyttja skolgården är begränsad, berättar Christina.
I Gimo pågår en översyn av Vretaskolans och Vallonskolans lokaler, då Vretaskolans lokaler är mycket trånga.

Nästa möte i januari

Vårdnadshavarrådet kommer att träffas två gånger per termin. Nästa möte blir den 17 januari 2022 kl.18.30-20.00, mötet blir digitalt via Zoom. Fokus blir då hälsofrämjande skolutveckling, till exempel skolmat och rörelsesatsning, trygghet och studiero samt eventuella fortbildningsinsatser som skolan kan erbjuda vårdnadshavare.
  – Det var mycket intressanta diskussioner och värdefulla synpunkter som framkom vid mötet. Vårdnadshavares synpunkter, tankar och förslag till skolutveckling är viktiga för oss, säger Christina. 

Publicerad
25 november 2021
Senast uppdaterad
25 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning