Gå till innehållet

Nu stärker vi greppet kring det brottsförebyggande arbetet

En ny organisation för det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommunen tar form. Nya arbetssätt och utökad samverkan förväntas ge önskade resultat, bland annat i form av en tryggare plats för alla.

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet lagstadgas. Från och med juli 2023 ska det finnas en samordnare med samordningsansvar som jobbar med lägesbilder och åtgärder. Det ska också finnas samverkansöverenskommelser och ett strategiskt råd. 

Ny organisation föreslås

Brottsförebyggande arbete är inget nytt för Östhammars kommun som tidigare organiserat trygghetsvandringar, samverkat med polisen och andra aktörer i gruppen Trygg i Östhammars kommun (TRÖ). Nu föreslås en ny organisation för det brottsförebyggande arbetet.
  – Förslaget följer Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) rekommendationer och beskriver en styrgrupp en operativ grupp och fler specifika arbetsgrupper vid behov, säger Oskar Johansson, samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete.

Använda resurser på bästa sätt

Förslaget till ny organisation är förankrat i organisationen men ännu inte beslutat. I slutet av sommaren ska det presenteras för Kommunförvaltningens ledningsgrupp (KFLG) innan beslut slutligen fattas av kommunstyrelsen.
  – Det kommer att innebära nya arbetssätt med fokus på att identifiera problemområden så som stölder, skadegörelser, hot och social oro med mera. Syftet med det är att använda resurserna för det brottsförebyggande arbetet på bästa sätt, säger Oskar. 

Ett nytt löfte var fjärde månad

Under sommaren kommer han att börja genomföra de första enkätundersökningarna. Sektorernas olika verksamheter kommer att få svara på ett antal frågor, vars svar ska underlätta arbetet med att skapa en tydlig bild av hur situationen i Östhammars kommun ser ut.
  – Vi kommer att jobba systematiskt och kommungemensamt med dessa viktiga frågor. Bland annat ta fram en lägesbild och utifrån den även ett antal medborgarlöften om vad vi ska förbättra, säger Oskar.
Medborgarlöften har tidigare getts årligen men enligt det nya förslaget ska det ges ett nytt löfte var fjärde månad. Detta för att kunna anpassa insatserna utifrån behovet, som skiftar mellan de olika säsongerna.

Vill involvera fler i arbetet

Nytt i det brottsförebyggande arbetet är det sektorövergripande samarbetet och en utökad samverkan med andra relevanta parter, exempelvis polisen som vi har regelbundna möten med.
Samarbeten med näringsliv och civilsamhälle välkomnas också. Till exempel har ett samarbete med ortens handlare inletts, som syftar till att skapa relationer och bygga förtroende med ungdomar för att minska snatterierna. Ett annat exempel som Oskar gärna vill lyfta är ett initiativ på Söderön som tagits för att förhindra fler båtmotorstölder.
  – Vi vill involvera fler människor i det brottsförebyggande arbetet. Att jobba tillsammans med detta är ett framgångsrikt sätt att skapa en tryggare plats, säger Oskar.

Samverkan och stöd från länsstyrelsen

Oskar arbetar som samordnare för det brottsförebyggande arbetet jämte flera andra uppdrag som utredare. Det handlar bland annat om informationssäkerhet, ett utredningsuppdrag om samhällsbetalda resor och internkontroll inom sektor omsorg.
  – Uppdraget med en ny organisation av vårt brottsförebyggande arbete har startat inom många områden och jag känner mig trygg med att vi kommer att ha det på plats när den nya lagen träder i kraft nästa sommar, säger Oskar.
Hans förhoppning är att kunna skapa en helhet kring det brottsförebyggande arbetet som han hoppas kommer att få ökade resurser i framtiden.
Länsstyrelsen ger stöd till kommunerna i detta arbete, som är nytt för alla.
  – Det är jag tacksam för. Samverkan och att jobba tillsammans i detta utvecklingsarbete betyder mycket för oss, säger Oskar.


Läs regeringens pressmeddelande om den nya lagen:

Ny lag reglerar kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande - Regeringen.se

Kontakter

Publicerad
6 juli 2022
Senast uppdaterad
6 juli 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd