Gå till innehållet

Frågor och svar om Trygg och hållbar äldreomsorg

1. Allmänna frågor

Vad är Trygg och hållbar äldreomsorg? 

Under hösten 2020 har socialförvaltningen, numera Sektor omsorg, utarbetat en strategi för att skapa en trygg och hållbar äldreomsorg för kommunens äldre inom givna budgetramar de kommande åren. Arbetet har sin grund i kommunens antagna Äldreplan 2018-2022.

Varför görs den här omställningen?

Socialnämnden i vård och omsorg har i flera år haft stora budgetunderskott. Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg och bättre möta den äldre befolkningens kommande behov. 

Vem har bestämt det här? 

Socialnämnden har beslutat att omställningen behöver ske och varför. Sektor omsorg kommit med förslag hur det ska göras.

Hur mycket sparar kommunen på det här? 

Den totala ekonomiska nettoeffekten för de föreslagna verksamhetsförändringarna beräknas uppgå till 10,6 miljoner kronor på helårsbasis, med en möjlig ytterligare effekt på 3,5 miljoner kronor  från och med 2023.

2. Korttidsenheten

Vad händer med korttidsenheten?

Korttidsenheten har flyttat från Vårdcentrum i Östhammar till Lärkbacken i Gimo.  Den nya korttidsenheten har sex platser. Övernattningsmöjlighet med ett par platser på Edsvägen i Östhammar finns också. 

3. Särskilda boenden

Vad händer med Tallparksgården i Öregrund?

Tallparksgården fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga att ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Vad händer med Edsvägen 16 i Östhammar?

Edsvägen 16 har ställts om till demensboende från och med 1 april. Brukare utan demensdiagnos måste inte flytta från boenden som ställer om till demensboende. Däremot erbjuds flytt i och med att en del kanske inte vill bo kvar. 

Vad händer med Lärkbacken i Gimo?

Lärkbacken fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga att ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

En ny korttidsenhet med sex platser har öppnat vid Lärkbacken med start 1 april. Ett nytt psykiatriboende med sex platser för äldre har också öppnats 1 april. 

Vad händer med Parkvägen i Österbybruk?

Parkvägen har ställts om till demensboende från och med 1 april. Brukare utan demensdiagnos måste inte flytta från boenden som ställer om till demensboende. Däremot erbjuds flytt i och med att en del kanske inte vill bo kvar. 

Vad händer med Olandsgården i Alunda?

Olandsgården fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

4. Nytt psykiatriboende

Vad innebär ett psykiatriboende på Lärkbacken i Gimo?

Det nya psykiatriboendet planeras öppnas med start 1 april.

Målgruppen kommer att vara främst personer med demens- och psykiatridoagnos. De absolut svåraste ärendena kommer gå att förstärka kring alternativt att det behövs externa placeringar. Förutom att vara ett rent psykatriboende är enheten också tänkt att stötta hemtjänsten med kompetens inom psykiatriområdet. Den nya enheten kommer att dela administrativt stöd med korttidsenheten. 

Varför blir det ett psykiatriboende på just Lärkbacken?

Lärkbacken ligger i Gimo, mitt i kommunen. Det är också nära till öppenpsykiatrin (Wemind) och det finns redan i dag flera personer med psykiatriska hinder som bor på Lärkbacken. 

Finns den kompetensen på Lärkbacken i dag?  

Boendet kommer att behöva jobba med att bygga upp kompetens genom utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter. 

5. Övriga frågor

Vad händer med nattorganisationen?

En ny nattorganisation som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni. Den gemensamma nattorganisationen har en chef som tar över nattpatrullen 1 april och sedan de andra områdena under maj månad. 

Varför görs nattorganisationen om? 

En gemensam nattorganisation kan användas mer flexibelt utifrån bemanning och kompetens. Det kommer också öka möjligheten för mer tillsyn digitalt. 

Vad händer med hemsjukvården?

En ny hemsjukvårdsorganisation med en gemensam chef startar 1 april. 

Varför görs hemsjukvården om? 

Dagens organisatoriska struktur är uppdelad i två delar. Dessutom finns central natthemsjukvård samt HSL-personal på korttidsenhet och närvårdsenhet och separat enhet för rehab. Det upplevs som spretigt och en helhetssyn saknas.